Cerca

Les finances sostenibles són aquelles que condicionen el creixement econòmic cap a un desenvolupament més humà i equilibrat. Hi ha 3 tipologies de finances sostenibles:

  • Inversió socialment responsable (ISR): inversions que inclouen criteris mediambientals, socials i de governança a part dels estrictament econòmics (risc, rendibilitat i liquiditat). També s'hi inclouen les inversions d'impacte, la finalitat de les quals és generar impacte social, impacte mediambiental i retorn financer.
  • Banca ètica: banca que desenvolupa la seva activitat seguint des d'un principi els criteris de transparència, democràcia i sostenibilitat juntament amb els financers de la banca clàssica.
  • Microfinances: faciliten serveis financers bàsics a col·lectius en risc d'exclusió financera (comptes corrents, targetes de dèbit, préstecs...). L'objectiu és incloure aquests col·lectius en els aspectes financers.

D'altra banda, les finances sostenibles permeten l'ús de diferents productes de finançament que fomenten el desenvolupament sostenible:

  • Fons de pensió i d'inversió: instruments d'inversió i d'estalvi compostos pel patrimoni d'un grup d'inversors particulars la gestió dels quals recau sobre una entitat gestora.
  • Bons verds i socials: emissions de deute públic o privat centrades en el finançament de projectes destinats a un impacte ambiental o social positiu.
  • Capital de risc social: inversions amb criteris de sostenibilitat cap a empreses no cotitzades.
  • Microcrèdits: petits crèdits per a l'emprenedoria o el desenvolupament de negocis amb dificultat per accedir a finançament, l'objectiu dels quals és fomentar l'autoocupació a nivell social.