Cerca

Les directives que apareixen marcades en negreta es corresponen amb aquelles que, d'acord amb el procés Lamfalussy, tenen la consideració de Normatives marc o de Nivell 1.

Inversió col·lectiva i capital de risc

 • Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2019 sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers.
 • Reglament (UE) 2019/1156 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, pel qual es facilita la distribució transfronterera d'organismes d'inversió col·lectiva i pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) 345/2013, (UE) 346/2013 i (UE) 1286/2014.
 • Reglament (UE) 2017/1991 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (UE) 345/2013, sobre els fons de capital risc europeus, i el Reglament (UE) 346/2013, sobre els fons d'emprenedoria social europeus.
 • Reglament (UE) 2017/1131 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2017, sobre els fons del mercat monetari.
 • Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, sobre els índexs utilitzats com a referència en els instruments financers i en els contractes financers o per mesurar la rendibilitat dels fons d'inversió, i pel qual es modifiquen les Directives 2008/48/CE i 2014/17/UE i el Reglament (UE) 596/2014. (Correcció d'errors DOUE 24/05/2011.)
 • Reglament (UE) 2015/2365 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, sobre transparència de finançament de les operacions de valors i de reutilització, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012.
 • Reglament (UE) 2015/760 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2015, sobre els fons d'inversió europeus a llarg termini. (Entrarà en vigor al cap de 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea i serà aplicable a partir del 9 de desembre de 2015).

 • Reglament (UE) 1073/2013 del Banc Central Europeu, de 18 d'octubre de 2013, relatiu a les estadístiques sobre actius i passius de fons d'inversió. (Correcció d'errors 29/11/2013.)

 • Reglament (UE) 346/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2013, sobre els fons d'emprenedoria social europeus.
  Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. Serà aplicable des del 22 de juliol de 2013, a excepció de l'article 3, apartat 2, de l'article 9, apartat 5, de l'article 10, apartat 2, i de l'article 14, apartat 4, que seran d'aplicació a partir del 15 de maig de 2013.
 • Reglament (UE) 345/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2013, sobre els fons de capital de risc europeus.

  Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. Serà aplicable a partir del 22 de juliol de 2013, a excepció de l'article 9, apartat 5, que serà d'aplicació a partir del 15 de maig de 2013.

 • Reglament (UE) 584/2010 de la Comissió, d'1 de juliol de 2010, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a la forma i el contingut de l'escrit de notificació i el certificat de l’OICVM normalitzats, l'ús de la comunicació electrònica entre les autoritats competents a efectes de notificació, els procediments per a les verificacions in situ i les investigacions i l'intercanvi d'informació entre les autoritats competents.
 • Reglament (UE) 583/2010 de la Comissió, d'1 de juliol de 2010, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les dades fonamentals per a l'inversor i a les condicions que cal complir a l'hora de facilitar aquestes dades o el fullet en un suport durador diferent del paper o a través d'un lloc web.
 • Directiva (UE) 2019/1160 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, per la qual es modifiquen les Directives 2009/65/CE i 2011/61/UE pel que fa a la distribució transfronterera d'organismes d'inversió col·lectiva.
 • Directiva 2014/91/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2009/65/CE, per la qual es coordinen les disposicions legals, reglamentàries i administratives sobre determinats organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM), en allò referent a les funcions de dipositari, les polítiques de remuneració i les sancions.
 • Directiva 2013/14/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2003/41/CE relativa a les activitats i la supervisió de fons de pensions d'ocupació, la Directiva 2009/65/CE, per la qual es coordinen les disposicions legals, reglamentàries i administratives sobre determinats organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM), i la Directiva 2011/61/UE, relativa als gestors de fons d'inversió alternatius, en allò referent a la dependència excessiva de les qualificacions creditícies.
 • Directiva 2011/61/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, relativa als gestors de fons d'inversió alternatius i per la qual es modifiquen les Directives 2003/41/CE i 2009/65/CE i els Reglaments (CE) 1060/2009 i (UE) 1095/2010.
 • Directiva 2010/43/UE de la Comissió, d'1 de juliol de 2010, per la qual s'estableixen disposicions d'aplicació de la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent als requisits d'organització, els conflictes d'interessos, la conducta empresarial, la gestió de riscos i el contingut dels acords celebrats entre dipositaris i societats de gestió.
 • Directiva 2010/42/UE de la Comissió, d'1 de juliol de 2010, per la qual s'estableixen disposicions d'aplicació de la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a determinades disposicions relatives a les fusions de fons, les estructures de tipus principal-subordinat i el procediment de notificació.
 • Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, per la qual es coordinen les disposicions legals, reglamentàries i administratives sobre determinats organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM). Versió refosa.