Cerca

Encara que no existeix una definició universal, comunament acceptada a l'entorn internacional, podem fer al·lusió al concepte encunyat per la Comissió Europea, segons la qual, l'expressió "finances sostenibles" fa referència a:

"el finançament per fer inversions tenint en compte qüestions mediambientals, socials i de govern.

El finançament sostenible inclou un factor important de finançament verd amb l'objectiu de potenciar el creixement econòmic disminuint les pressions sobre el medi ambient; lluitant contra els gasos d'efecte hivernacle i la contaminació; i minimitzant els residus i millorant l'eficiència en l'ús dels recursos naturals.

També comprèn la sensibilització i una major transparència sobre els riscos que podrien afectar la sostenibilitat del sistema financer i la necessitat de comptar amb agents empresarials i financers per a mitigar aquests riscos mitjançant un govern adequat".

Moltes vegades identifiquem la sostenibilitat amb aspectes mediambientals, però no podem oblidar-nos que aquest concepte fa referència també a conceptes d'índole social (diversitat, inclusió, no discriminació per motius de gènere, ètnia, religió, orientació sexual, etc.) i de governança (diversitat en els consells d'administració, promoció de la salut i el benestar dels treballadors, condicions laborals justes, etc.).