Llei 6/2023 , de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d'Inversió. Disposició final octava (resum taxes Llei 6/2023). 

Llei 22/2021, del 28 de desembre, de Pressupostos Generals de lEstat per a lany 2022. Article 66 (Resum taxes Llei 22/202).

Llei 11/2020 , del 30 de desembre, de Pressupostos Generals de lEstat per a lany 2021. Article 74 (Resum taxes Llei 11/2020).

Llei 6/2018, del 3 de juliol, de Pressupostos Generals de lEstat per a lany 2018. Article 86 (resum taxes Llei 6/2018).

Llei 3/2017, del 27 de juny, de Pressupostos Generals de lEstat per a lany 2017. Article 64 (resum taxes Llei 3/2017).

Resolució del 19 dabril de 2016, del Departament de Recaptació de lAgència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es publica el conveni de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per recaptar en via executiva les taxes daquest ens.

Ordre HAP/2046/2015, del1 doctubre, per la qual es modifica lOrdre del 4 de juny de 1998, per la qual es regulen aspectes determinats de la gestió recaptatòria de les taxes que constitueixen drets de la Hisenda Pública.

Resolució del 30 de gener de 2015, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per la qual sestableix el procediment i les condicions per al pagament a través dentitat col·laboradora en la gestió recaptatòria i per via telemàtica de les taxes aplicables per les activitats i serveis prestats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Ordre ECC/51/2015, del 22 de gener, per la qual saproven els models oficials de liquidació i autoliquidació de les taxes establertes per la Llei 16/2014, del 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Llei 16/2014, del 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (En vigor des de l1 de gener de 2015) (vegeu quadre resum). (Modificat per la Llei 5/2015, del 27 dabril, de foment del finançament empresarial).

Llei 22/2013, del 23 de desembre, de Pressupostos Generals de lEstat per a lany 2014. Article 82 (vegeu quadre resum)

Llei 23/2005,  del 18 de novembre, de reformes en matèria tributària per a limpuls de la productivitat.

 Llei 58/2003   del 17 de desembre, general tributària.

Ordre HAC/729/2003  del 28 de març, per la qual sestableixen els casos i les condicions generals per al pagament per via telemàtica de les taxes que constitueixen recursos de lAdministració General de lEstat i els seus organismes públics.

Ordre del 4 de juny de 1998 per la qual es regulen aspectes determinats de la gestió recaptatòria de les taxes que constitueixen drets de la Hisenda Pública.

Ordre de l11 de desembre de 2001 per la qual es modifica lOrdre del 4 de juny de 1998, per la qual es regulen aspectes determinats  de la gestió recaptatòria de les taxes que constitueixen drets de la Hisenda Pública.