2020

Circular 2/2020, de 28 d'octubre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre publicitat dels productes i serveis d'inversió.

Circular 1/2020, de 6 d'octubre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifica la Circular 5/2013, de 12 de juny, que estableix els models d'informe anual de govern corporatiu de les societats anònimes cotitzades, les caixes d'estalvis i altres entitats que emetin valors admesos a negociació en mercats oficials de valors.

2019

Circular 2/2019, de 27 de novembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifica la Circular 1 /2017, de 26 d'abril, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre els contractes de liquiditat.

Plantilla per a la notificació de la intenció d'establir pràctiques de mercat acceptades

Circular 1/2019, de 28 de març, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifica la Circular 1/2009, de 4 de febrer, sobre les categories d'institucions d'inversió col·lectiva en funció de la seva vocació inversora, modificada parcialment per la Circular 3/2011, de 9 de juny.

2018

Circular 5/2018 , de 26 de novembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifiquen les Circulars 4/2008, 7/2008, 11/2008 i 1/2010, sobre informació pública i periòdica d'institucions d'inversió col·lectiva, normes comptables, comptes anuals i estats d'informació reservada d'entitats de capital de risc, gestores d'institucions d'inversió col·lectiva i entitats de capital de risc i sucursals de gestores europees establertes a Espanya.

Circular 4/2018, de 27 de setembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifiquen la Circular 1/2010, de 28 de juliol, d'informació reservada de les entitats que presten serveis d'inversió i la Circular 7/2008, de 26 de novembre, sobre normes comptables, comptes anuals i estats d'informació reservada de les empreses de serveis d'inversió, societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva i societats gestores d'entitats de capital de risc.

Circular 3/2018, de 28 de juny 2018, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre informació periòdica dels emissors amb valors admesos a negociació en mercats regulats relativa als informes financers semestrals, les declaracions intermèdies de gestió i, si escau, els informes financers trimestrals.

Circular 2/2018, de 12 de juny, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifica la Circular 5/2013, de 12 de juny, que estableix els models d'informe anual de govern corporatiu de les societats anònimes cotitzades, de les caixes d'estalvis i d'altres entitats que emetin valors admesos a negociació en mercats oficials de valors, i la Circular 4/2013, de 12 de juny, que estableix els models d'informe anual de remuneracions dels consellers de societats anònimes cotitzades i dels membres del consell d'administració i de la comissió de control de les caixes d'estalvis que emetin valors admesos a negociació en mercats oficials de valors.

Circular 1/2018, de 12 de març, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre advertiments relatius a instruments financers.

2017

Circular 3/2017, de 29 de novembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre obligacions de publicitat a través del lloc web de les empreses de serveis d'inversió en matèria de govern corporatiu i política de remuneracions i per la qual es modifica la Circular 7/2008, de 26 de novembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre normes comptables, comptes anuals i estats d'informació reservada de les empreses de serveis d'inversió, societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva i societats gestores d'entitats de capital de risc.

Circular 2/2017, de 25 d'octubre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifica la Circular 2/2011, de 9 de juny, sobre informació de les institucions d'inversió col·lectiva estrangeres inscrites en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. (Correcció d'errors BOE 08/11/2017.) 

Manual d'emplenament Estat A01-Dades Estadístiques IIC Estrangeres Comercialitzades a Espanya 

Requisits tècnics per a l'enviament Estat A01-Dades Estadístiques IIC Estrangeres Comercialitzades a Espanya 

Circular 1 /2017, de 26 d'abril, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre els contractes de liquiditat. (Correcció d'errors.).

Plantilla per a la notificació de la intenció d'establir pràctiques de mercat acceptades

2016

Circular 7/2016,  de 29 de novembre, del Banc d'Espanya, per la qual es desenvolupen les especificitats comptables que han d'aplicar les fundacions bancàries, i per la qual es modifiquen la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada i models d'estats financers, i la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d'Informació de Riscos. 

Circular 5/2016, de 27 de juliol, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifica la Circular 9/2008, de 10 de desembre, sobre normes comptables, estats d'informació reservada i pública, comptes anuals de les societats rectores dels mercats secundaris oficials, amb l'exclusió del Banc d'Espanya, de les entitats rectores dels sistemes multilaterals de negociació, de la Societat de Sistemes, de les entitats de contrapartida central, de la Societat de Borses, de les societats que tinguin la titularitat de totes les accions d'organismes rectors de mercats secundaris oficials i de sistemes multilaterals de negociació, i d'altres sistemes de compensació i liquidació dels mercats que es creïn a l'empara del que preveu la Llei del mercat de valors. ((Correcció d'error BOE del 10/09/2016) ((Correcció d'errors BOE 14/09/2016) ((Correcció d'errors BOE 27/09/2016).

Circular 4/2016, de 29 de juny, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre les funcions dels dipositaris d'institucions d'inversió col·lectiva i entitats regulades per la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital de risc, altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, i per la qual es modifica la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva.

Manual d'emplenament ISD

Requisits tècnics ISD

Circular 3/2016, de 20 d'abril, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es modifica la Circular 7/2011, de 12 de desembre, sobre el fullet informatiu de tarifes i el contingut dels contractes-tipus.

Circular 2/2016, de 20 d'abril, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre normes comptables, comptes anuals, estats financers públics i estats d'informació estadística dels fons de titulització.

Circular 1/2016, de 16 de març, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual s'estableixen els requisits per eximir determinades societats emissores d'accions negociades exclusivament en un sistema multilateral de negociació de sol·licitar-ne l'admissió a negociació en un mercat regulat.