Cerca

Declaració d’accessibilitat

La Comissió Nacional del mercat de valors (CNMV) s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112/2018).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a: https://www.cnmv.es

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat de dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessiblex

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018
  • Hi pot haver errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, com imbricació incorrecta d'elements, presència d'algun enllaç trencat, llistes buides, enllaços el text dels quals no és significatiu o amb etiquetes incompletes o incorrectes.
 • Càrrega desproporcionada
  • No aplica
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  • Hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.
  • Contingut multimèdia de base temporal pregravat publicat abans de l'entrada en vigor d'aquest reial decret.
  • Continguts multimèdia en directe.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 19 de setembre de 2020.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 19 de setembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatiu a l'accessibilitat del lloc web.

Aquestes comunicacions es poden tramitar per dues vies:

Sol·licituds d'informació accessible i queixes

També podeu demanar que se us proporcionin en un format accessible els continguts publicats en aquests llocs web que estiguin exclosos de l'obligació de ser accessibles i formular queixes relatives als requisits d'accessibilitat (article 10.2.b del Reial decret 1112/2018) a través de l’enllaç següent:

Formulari de queixes

Les comunicacions, sol·licituds i queixes sobre accessibilitat d'aquests llocs web seran rebudes i tractades pel Departament d'Estratègia i Innovació.

Procediment d’aplicació

Podeu iniciar una reclamació contra la resposta a una sol·licitud d'informació accessible o a una queixa relacionada amb l'accessibilitat d'aquests llocs web (article 13 del RD 1112/2018) quan:

 • la vostra sol·licitud o queixa hagi estat desestimada.
 • no estigueu d'acord amb la decisió adoptada.
 • la resposta no compleixi els requisits que preveu l'article 12.5 del Reial decret 1112/2018.
 • hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta de la CNMV.

La persona interessada podrà iniciar la reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

De conformitat amb la normativa vigent, actualment es poden formular sol·licituds, queixes o reclamacions en relació amb els llocs web de la CNMV.El procediment de reclamació es pot iniciar a través de l’enllaç següent:

Les reclamacions sobre accessibilitat digital d'aquests llocs web seran resoltes per la Direcció General de Política Estratègica i Afers Internacionals.

Contingut opcional

El web està optimitzat per als navegadors Edge 79.0, Opera 32.0, Chrome 46.0 i Mozilla Firefox 41.0 o versions superiors d’aquests. El lloc web disposa d’un disseny adaptable (Responsive), per la qual cosa es visualitzarà de manera òptima en tauletes tàctils i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per ser visualitzat en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador natiu d'Android.

Podeu accedir a noves funcionalitats d'accessibilitat que permeten la millor visualització dels continguts d'acord amb les necessitats dels usuaris.