Els subjectes passius de taxes de la CNMV que no siguin residents a Espanya hauran de nomenar un representant a Espanya a l’efecte del pagament de taxes de la CNMV, emplenant el formulari d’Acord de representació, en els termes que estableix l’article 6 de la Llei 16/2014, del 30 de setembre, per la qual es regulen les taxes de la Comissió Nacional del Mercat de Valors:

Article 6. Representació de subjectes passius no residents.

  1. En el cas de liquidacions que ha de practicar la CNMV, si el subjecte passiu fos una persona o entitat no resident en el territori nacional, haurà de nomenar un representant a Espanya a l’efecte del pagament de les taxes de la CNMV.
  2. El representant amb domicili en territori espanyol serà qui es relacioni amb la CNMV en qüestió de taxes, atendrà les actuacions administratives que se’n derivin i serà responsable solidari per al pagament de la taxa.

Així mateix, en el cas que el subjecte passiu (entitat o persona física) no disposi d’un CIF atorgat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, se li assignarà un d’ofici (aquest tràmit el realitzarà la CNMV). Aquest CIF es reflectirà en la liquidació de la taxa corresponent.