Cerca

Cerca de la informació registrada sobre una entitat als registres oficials

Altres cercadors al WEB de la CNMV

  • Cerca d'entitats autoritzades per prestar serveis d'inversió: aquest cercador aporta tota la informació registrada als registres oficials sobre una entitat autoritzada per prestar serveis d'inversió.
  • Cerca d'entitats advertides: aquest cercador aporta totes les entitats advertides, per la CNMV o per altres reguladors estrangers, per ser entitats que poden estar prestant serveis d'inversió sense estar degudament habilitades per fer-ho.