Cerca

EBN PRE IPO US, FONDO DE CAPITAL RIESGO

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
216 02/06/2017
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2021 KPMG Auditores, S.L.
2020 KPMG Auditores, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.