ABE CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.

Núm. registre oficialData registre oficial
156 28/11/2019
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 EY, SL
2021 Ernst & Young
2020 Ernst& Young
2019 ERNST&YOUNG
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.