Els comptes anuals i els informes d´auditoria que les societats emissores han de dipositar en els registres oficials de la CNMV, en virtut del que disposa la Llei 5/2015, de 27 d´abril, (Circular 2/2016, de 20 d´abril, de la CNMV) es poden consultar en aquesta pàgina, amb les opcions següents:

  1. Consultar el Registre oficial dels comptes anuals auditats de les societats emissores de valors.
  2. Consultar la relació de societats emissores, l´auditoria de les quals presenti excepcions, amb indicació del l’impacte d’aquestes excepcions en els seus resultats i/o patrimoni. Per conèixer l’opinió literal de l’auditor, cal seleccionar l’opció 1.
  3. Consultar la publicació Estadístiques sobre la informació econòmica i financera dels fons de titulització d´actius, per obtenir informació afegida sobre els fons de titulització.