• Reglament d'Execució (UE) 2022/365 de la Comissió de 3 de març de 2022 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2018/1624, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en relació amb els procediments, models de formularis i plantilles per a la notificació d'informació als efectes dels plans de resolució per a les entitats de crèdit i les empreses de serveis d'inversió, de conformitat amb la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell.
  • Reglament d'Execució (UE) 2021/622 de la Comissió, de 15 d'abril de 2021, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució per a l'aplicació de la Directiva 2014/59 / UE d'Parlament Europeu i de Consell pel que fa a les plantilles uniformes, les instruccions i el mètode per a la presentació d'informació relativa a l'requisit mínim de fons propis i passius admissibles.
  • Reglament d'Execució (UE) 2018/1624 de la Comissió, de 23 d'octubre de 2018, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en relació amb els procediments, models de formularis i plantilles per a la notificació d'informació a efectes dels plans de resolució per a les entitats de crèdit i les empreses de serveis d'inversió, de conformitat amb la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroga el Reglament d'Execució (UE) 2016/1066 de la Comissió.
  • Reglament Delegat (UE) 2017/867 de la Comissió, de 7 de febrer de 2017, sobre els tipus de disposicions que s'han de protegir en una transmissió parcial d'actius, de conformitat amb l'article 76 de la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell.
  • Reglament d'Execució (UE) 2016/962 de la Comissió, de 16 de juny de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent als models, les plantilles i les definicions uniformes per a la determinació i la comunicació d'informació per part de les autoritats competents i les autoritats de resolució a l'Autoritat Bancària Europea, de conformitat amb la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell.
  • Reglament d'Execució (UE) 2016/959 de la Comissió, de 17 de maig de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en relació amb les prospeccions de mercat en allò referent als sistemes i les plantilles de notificació que hauran d'utilitzar els participants del mercat que comuniquen informació i al format dels registres, de conformitat amb el Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell.
  • Reglament d'Execució (UE) 2016/911 de la Comissió, de 9 de juny de 2016, pel qual s'estableixen normes tècniques d'execució en allò referent a la forma i el contingut de la descripció dels acords d'ajuda financera de grup, de conformitat amb la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un marc per a la reestructuració i la resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió.
  • Reglament Delegat (UE) 2016/860 de la Comissió, de 4 de febrer de 2016, pel qual es determinen les circumstàncies en què és necessària l'exclusió de l'aplicació de les competències d'amortització o de conversió en virtut de l'article 44, apartat 3, de la Directiva 2014/59/UE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un marc per a la reestructuració i la resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió.