La normativa estableix diverses obligacions de comunicació d'informació:

En el Reglament MiFIR

  • Obligació de comunicar les operacions (article 26): s'estableixen els requisits de comunicació d'operacions per a les empreses de serveis d'inversió que executin operacions amb instruments financers. De conformitat amb MiFID II - MiFIR, són operacions reportables les executades sobre instruments financers que estiguin admesos a negociació, que es negociïn en un centre de negociació o que hi hagin sol·licitat l'admissió, així com sobre instruments financers que tinguin com a subjacent un instrument financer, o una cistella o un índex compost d'instruments financers, negociats en un centre de negociació. 

    S'exigeix més detall per emplenar les dades completes i exactes de les operacions executades, mantenint l'obligació de comunicació com a màxim al tancament del dia hàbil següent. Aquesta comunicació d'operacions constitueix una eina comuna per poder supervisar les activitats de les empreses de serveis d'inversió, i es contribueix així a promoure la integritat del mercat.

  • Obligació de conservar registres (article 25): les empreses de serveis d'inversió i els gestors dels centres de negociació han de mantenir a disposició de l'autoritat competent, durant cinc anys, les dades relatives a totes les ordres i a totes les operacions amb instruments financers que hagin dut a terme.
  • Obligació de facilitar dades de referència sobre els instruments financers (article 27): els centres de negociació han de subministrar diàriament a les autoritats competents les dades identificatives de referència dels instruments financers admesos a negociació en un mercat regulat o negociat en un SMN o SOC. L'enviament d'aquesta informació s'ha de fer amb caràcter previ a l'inici de la negociació de l'instrument financer. Les dades de referència dels instruments financers s'actualitzaran sempre que es produeixin canvis en l'instrument financer. Aquestes notificacions s'han de transmetre sense retard per les autoritats competents a l'ESMA, que publicarà les dades al seu web de manera immediata i subministrarà accés a la base de dades a les autoritats competents.

En la Directiva MiFID

  • Obligació de comunicar les posicions en derivats sobre matèries primeres (article 58): s'estableixen les obligacions de les empreses de serveis d'inversió de comunicar diàriament als gestors dels centres de negociació i a les autoritats competents el desglossament de les seves pròpies posicions, així com les corresponents als seus clients i als clients d'aquests, fins a arribar al client final. Aquestes comunicacions, així com les que els gestors dels centres de negociació han de realitzar a les autoritats competents, s'han de fer en un format comú per facilitar el processament directe i la reducció de costos per als participants.
  • Obligació de sincronitzar els rellotges (article 50): s'estableix l'obligació dels centres de negociació i els seus membres o participants de sincronitzar els rellotges comercials que utilitzen per registrar la data i l'hora de qualsevol esdeveniment sobre el qual s'hagi d'informar.

Desenvolupament normatiu

Implementació a nivell nacional

Com us podem ajudar

Amb l'objectiu de facilitar la tasca a les entitats, la CNMV ha habilitat les adreces de correu següents per atendre els dubtes dels usuaris sobre aquests temes: