28/09/2023

27/09/2023(Des del tancament de la sessió)

Aquesta informació ha estat processada per la CNMV reproduint la documentació rebuda segons el que disposa l’article 30 del Reglament d'IIC, aprovat per Reial Decret 1082/2012. Això no implica responsabilitat de la CNMV sobre la veracitat del contingut.

No s’hi inclouen els relatius a informació intermèdia dels fons de titulització.