MERIDIA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.

Núm. registre oficialData registre oficial
112 15/01/2016
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 KPMG AUDITORES, S.L.
2021 KPMG AUDITORES, S.L.
2020 KMPG AUDITORES SL
2019 KMPG AUDITORES SL
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.