ETICA PATRIMONIOS EAF, SL

Empresas de Asesoramiento Financiero
Nº Registro OficialFecha registro oficial
40 30/07/2010
Inbertsio-zerbitzuak eta -jarduerak
Inbertsio-zerbitzuak eta -jarduerakTresnakBezeroak
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
Asesoramiento en materia de inversión
BaiBaiBaiBaiBaiBai
Zerbitzu osagarriak
Zerbitzu osagarriakTresnakBezeroak
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
Asesoramiento a empresas
BaiBai
Elaboración de informes de inversiones y análisis financieros
BaiBaiBaiBaiBaiBai
Inbertsio-zerbitzuak eta -jarduerak / BMLTB-aren 2. artikuluan (142.2. art.) jaso ez diren tresnei buruzko zerbitzu osagarriak.
Zerbitzuak eta jarduerakTresnakBezeroak
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
asesoramiento en materia de inversiónimposiciones a plazo fijo, depósitos, cuentas remuneradas, depósitos estructurados, Planes de pensiones, seguros ahorro, private equityBaiBai
asesoramiento a empresasFinanciación bancaria, pública y privada para empresas: préstamos bancarios, préstamos participativos, pólizas de crédito, lineas de descuento, confirming, factoring. Empresas no cotizadas y vehiculos de inversión en otras empresas o activos no cotizados (venture capital)BaiBai
elaboración de informes de inversióninformes periciales-financieros (fairnes opinión)BaiBai
Negozioa luzatzea eragiten duten jarduerak (BMLTB 142.2. art.)
JarduerakXehetasunaBezeroak
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
Asesoramiento fiscal, contable y jurídicoAsesoramiento fiscal, contable y jurídicoBaiBai
Formación financiera y económica.Formación financiera y económica.BaiBai

BMLTB ERANSKINA

Baloreen merkatuaren legearen testu bateginean jasotako tresna finantzarioak

 1. Balore negoziagarriak, hala ulertuta ondare-edukiko edozer eskubide, edozer dela haren izena, konfigurazio juridiko propioa eta eskualdatze-araubidea direla medio, merkatu finantzario batean modu orokor eta inpertsonalean eskualdatu ahal direnak, honako baloreen kategoriak barne, ordainketa-tresnak izan ezik:

 2. Diru-merkatuko tresnak, hala ulertuta diru-merkatuan negoziatu ohi diren tresnen kategoriak, hala nola Altxorraren Letrak, eta merkataritzako efektuak, ordainketa-tresnak izan ezik.

 3. Partaidetzak eta akzioak inbertsio kolektiboko erakundeetan, bai eta arrisku-kapitaleko sozietateetan eta mota itxiko inbertsio kolektiboko erakundeetan ere.

 4. Aukera-kontratuak, gerokoak, swap-ak, epekako interes-tasadun akordioak eta baloreekin, dibisekin, interes-tasekin edo errendimenduekin lotutako eratorrien beste kontratu batzuk, jaulkipen-eskubideak edo bestelako tresna eratorriak eta entregatze fisikoaren edo eskudiruz likidatu ahal diren indize finantzarioak edo neurri finantzarioak.

 5. Aukera-kontratuak, gerokoak, swap-ak, epekako kontratuak eta lehengaiekin lotutako eratorrietako beste kontratu batzuk –eskudiruz likidatu behar direnak edo, ez-betetzea ez den arrazoi bat edo kontratua hutsaltzea eragiten duten beste gertaera batzuk direla medio, aldeetako batek erabakita eskudiruz likidatu ahal direnak–.

 6. Aukera-kontratuak, gerokoak, swap-ak eta lehengaiekin lotutako eratorrietako beste kontratu batzuk –entregatze fisikoaren bidez likidatu ahal direnak, betiere merkatu erregulatu batean edo alde anitzeko negoziazio-sistema (ANS) nahiz kontratazio-sistema antolatu (KSA) batean negoziatzen badira–, handizkako produktu energetikoei dagokienez izan ezik; 1227/2011 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluko 4. puntuaren arabera, KSA batean negoziatu eta entregatze fisikoaren bitartez likidatu behar dira horiek.

 7. Aukera-kontratuak, gerokoak, swap-ak eta lehengaiekin lotutako eratorrietako beste kontratu batzuk, entregatze fisikoaren bitartez likidatu ahal direnak eta aurreko atalean aipatu ez eta merkataritza-xedeetarako bideratzen ez direnak, eratorritako beste tresna finantzario batzuen ezaugarriak dituztenak.

 8. Kreditu-arriskuaren transferentziarako tresna eratorriak.

 9. Diferentzien araberako kontratu finantzarioak.

 10. Aukera-kontratuak, gerokoak, swap-ak, epekako kontratuak eta klima-aldagaiekin, garraio-gastuekin, inflazio-tasekin edo bestelako estatistika ekonomiko ofizialekin lotutako eratorrietako kontratuak, eskudiruz likidatu behar direnak edo, ez-betetzea ez den arrazoi bat edo kontratua hutsaltzea eragiten duten beste gertaera batzuk direla medio, aldeetako batek erabakita eskudiruz likidatu ahal direnak, bai eta eranskin honetan aipatu ez diren aktiboekin, eskubideekin, obligazioekin, indizeekin eta neurriekin lotutako beste edozer kontratu eratorri bat ere, tresna finantzario eratorrien ezaugarriak dituena, kontuan hartuta, besteak beste, merkatu erregulatu batean edo ANS ala KSA batean negoziatzen diren.

 11. Europar Batasunean berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideak salerosteko araubidea ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko urriaren 13ko 2003/87/CE Zuzentarauaren –Kontseiluaren 96/61/CE Zuzentaraua aldatzen du– baldintzekin bat eginez aitortutako unitateetan oinarritutako isurtze-eskubideak.