Cerca

Aquest registre recull les agències de qualificació creditícia domiciliades a Espanya i registrades per la Comissió Nacional del Mercat de Valors en virtut del Reglament (CE) 1060/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre de 2009, sobre agències de qualificació creditícia . Amb posterioritat, aquest Reglament va ser modificat pel Reglament (UE) 513/2011 del Parlament Europeu i del Consell de l’11 maig de 2011, que va traspassar la competència del registre d'agències de qualificació a l'Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA). Cliqueu l'enllaç de sota per veure el registre d'ESMA. S’hi llisten totes les agències de qualificació registrades a la Unió Europea, bé per les autoritats nacionals amb anterioritat a la data d'entrada en vigor del Reglament 513/2011 o bé per l’ESMA amb posterioritat a aquesta data.

www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs