Cerca

Reglament (UE) 2019/2033 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2019 relatiu als requisits prudencials de les empreses de serveis d’inversió, i pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) 1093/2010, (UE) 575/2013, (UE) 600/2014 i (UE) 806/2014/

Directiva (UE) 2019/2034 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2019 relativa a la supervisió prudencial de les empreses de serveis d’inversió, i per la qual es modifiquen les Directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE/

Directiva 2014/95/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2013/34/UE pel que fa a la divulgació d'informació no financera i informació sobre diversitat per part de determinades grans empreses i grups. Aquesta directiva va ser completada amb les directrius sobre la presentació d'informes no financers de la Comissió Europea.

Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros

Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los índices de referencia de transición climática de la UE, los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París y la divulgación de información relativa a la sostenibilidad de los índices de referencia

L'ESMA va començar el 2018 a desenvolupar els següents mandats atorgats per la Comissió en l'àmbit de la seva competencia:

  • Recomanacions tècniques relatives a la integració de riscos i elements de sostenibilitat en les directives MiFID II, UCITS i AIFMD.
  • Informe de valoració d'elements de sostenibilitat (ASG) per les agències de qualificació creditícia, amb l'objectiu d'avaluar la necessitat de reforma del reglament que les regula. Així mateix, l'ESMA du a terme la revisió de les seves directrius sobre informació d'agències de qualificació creditícia.
  • Revisió de la legislació europea sobre informació corporativa: consulta de la Comissió Europea sobre "fitness check" del marc normatiu relatiu a la consulta de l'EFRAG sobre l'efecte de la NIIF9 Instruments Financers en les inversions sostenibles, avaluació de la inclusió d'informació no financera en l'Informe Anual sota la supervisió del European Corporate Reporting Lab.
  • Estudi coordinat amb l'EIOPA i l'EBA sobre l'existència de criteris i pressions a curt termini en els mercats financers.
  • Seguiment per ESMA dels processos legislatius que van començar a la tardor de 2018 (Reglament de taxonomia).
  • Tasca d'observació per part de l'ESMA en el Grup d'experts de la Comissió Europea i en el Grup de representació dels estats membres

La Junta de Supervisores Europeos (EBA, EIOPA y ESMA) está preparando un borrador de Reglamento delegado que incluirá estándares técnicos sobre las obligaciones de divulgación de información por parte de inversores institucionales, gestoras de fondos y asesores financieros en relación a 1) incidencias adversas sobre factores de sostenibilidad de sus decisiones de inversión y a 2) las inversiones sostenibles y productos con características sociales o ambientales que comercialicen o sobre los que presten asesoramiento. Este Reglamento delegado complementará el Reglamento (EU) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre sobre la divulgación de  información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.