Cerca

CRITERIS DE LA CNMV EN LA RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS

La relació de criteris que aquí s’incorpora, a més a més de complir amb el principi de transparència predicable a l’activitat de l’administració, constitueix una guia detallada, sistemàtica, pràctica i actualitzada de les pautes que segueix el Servei de Reclamacions a l’hora de resoldre les reclamacions que analitza, per la qual cosa va dirigida, no només als inversors que poguessin estar interessats en presentar una reclamació, sinó també a les entitats que es poguessin veure afectades per aquesta, tractant de proporcionar certa seguretat jurídica en aquest àmbit d’actuació de la CNMV.

No obstant això, aquesta guia no pretén ser exhaustiva sinó que amb ella es tracta de donar la major difusió possible a la forma en què es resoldran les qüestions reclamades més habituals. No obstant això, els criteris responen a un moment temporal concret, el de la data de la seva publicació, per això, canvis normatius futurs o variacions en les circumstàncies posades de manifest a les reclamacions podrien donar lloc a modificacions en els mateixos, de la qual cosa s’informarà adequadament.

Finalment, indicar que, per a una millor localització del criteri concret (únicament disponible en castellà) que es desitja consultar, s’han dividit les qüestions habitualment analitzades per aquest Servei de Reclamacions en nou grans epígrafs, cadascun del quals, al seu torn, es subdivideix en diversos assumptes, així es pretén facilitar la recerca de la qüestió que s’ha de consultar.

A continuació es recullen els indicats criteris utilitzats pel Servei de Reclamacions de la CNMV en la resolució de les reclamacions:

A més a més, a continuació s’inclou, per si fos d’interès del consultant, el text complet de la guia de criteris (únicament disponible en castellà): acceda al documento completo para consultar todos los criterios aplicados en la resolución de reclamaciones 

Finalment indicar que des de la Memòria de Reclamacions publicada en 2016, s’han inclòs en aquest document anual, els criteris utilitzats en la resolució de les reclamacions que aquest Servei de Reclamacions ha abordat durant l’any específic al qual es refereix aquesta Memòria, si bé, en aquest cas, els criteris s’inclouen referits a reclamacions concretes i no de forma general com en el document anteriorment esmentat.

Aquesta Memòria, a més a més, inclou dades estadístiques i referències a les diferents activitats dutes a terme pel Departament d’Inversors, per allò que pogués ser d’interès la seva consulta, acció que podrà realizar-se a través del següent enllaç: memorias de atención reclamaciones y consultas de los inversores.