Cerca

Per contractar algun servei d'inversió, l'inversor ha de recórrer a les entitats autoritzades.Per contractar algun servei d'inversió, l'inversor ha de recórrer a les entitats autoritzades.

Poden prestar serveis d'inversió a Espanya les entitats següents: empreses de serveis d'inversió (societats i agències de valors [SV i AV], societats gestores de carteres [SGC], empreses d'assessorament financer [EAF] i societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva [SGIIC]), entitats de crèdit i entitats estrangeres autoritzades al territori espanyol.

Per saber quines entitats estan autoritzades, així com els serveis que pot oferir cadascuna i les tarifes màximes que poden aplicar, cal consultar els registres oficials de la CNMV. Si es tracta d'agents d'una entitat de crèdit, caldrà consultar el registre del Banc d'Espanya.

Les entitats autoritzades poden prestar als inversors els serveis d'inversió següents:

  • Recepció, transmissió i execució d'ordres per compte de clients en relació amb bons, accions i altres productes als mercats de valors.

  • Gestió discrecional i individualitzada de carteres d'inversió dels inversors que els ho hagin sol·licitat.

  • Col·locació d'instruments financers.   

  • Assessorament en matèria d'inversió.

I els serveis auxiliars següents:

  • Custòdia i administració de valors i productes financers per compte de clients.

  • Concessió de crèdits o préstecs als inversors perquè puguin dur a terme operacions sobre instruments financers sempre que hi intervingui l'entitat que ha concedit el préstec.

  • Assessorament sobre estructura de capital, fusions, etc.

  • Elaboració d'informes d'inversions i anàlisis financeres i altres formes de recomanació general relativa a operacions sobre instruments financers.

  • Serveis de canvi de divises, quan estiguin relacionats amb la prestació de serveis d'inversió.

No totes les empreses que presten serveis d'inversió estan autoritzades per dur a terme totes les activitats. Per tant, l'inversor s'ha d'assegurar que l'empresa amb què opera està autoritzada per oferir-li els serveis que està demanant. Aquesta informació es pot consultar als registres oficials de la CNMV.   

Si no trobeu al registre oficial l'entitat que busqueu, és aconsellable que feu una consulta a la CNMV abans de decidir operar-hi.

Per facilitar als inversors la identificació de les entitats que operen sense autorització, el web de la CNMV ofereix, a la secció “Advertiments al públic” un cercador que permet localitzar-les de manera ràpida i directa

Per obtener més información, podeu consultar la  Guía sobre entitats no registrades.

El web de l' Organizació Internacional de Comissions de Valors (IOSCO) també inclou advertiments i alertes per a  inversors sobre aquest tipus d'entitats.