Cerca

La CNMV supervisa també les activitats de postcontractació (novació i compensació, liquidació, registre) realitzades per les infraestructures del mercat i els seus membres perquè l’efectiu i els instruments s’anotin en els comptes respectius del comprador i el venedor.

La CNMV supervisa, per tant, els requisits organitzatius i el funcionament de les cambres de contrapartida central i dipositaris centrals de valors domiciliats a Espanya, a fi de garantir la integritat del registre i l’eficiència i seguretat de la compensació i liquidació.

La cambra de contrapartida central domiciliada a Espanya és BME Clearing, SA.

La CNMV supervisa, amb relació a la cambra de contrapartida central, entre d’altres, els seus requisits de capital, organitzatius, normes de conducta i de gestió de riscos.

Addicionalment a les seves actuacions sobre la cambra de contrapartida central, la CNMV té assignada la funció de supervisar el compliment per les contraparts de l’obligació de compensar en cambra els contractes sobre els instruments derivats que han estat declarats subjectes a aquesta obligació. Aquesta tasca inclou la gestió de les sol·licituds d’exempcions a aquest requeriment de compensació.

El dipositari central de valors domiciliat a Espanya és la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors, SAU (Iberclear o Sociedad de Sistemas).

La CNMV supervisa, amb relació al dipositari central de valors, entre d’altres, els seus requisits organitzatius, normes de conducta, integritat de les emissions, protecció dels valors, fermesa en la liquidació, requisits prudencials i enllaços amb altres dipositaris centrals.

Altres actuacions de la CNMV posteriors a la contractació en relació amb derivats

Pel que fa a instruments derivats no compensats en cambra de contrapartida central, la CNMV supervisa, entre d’altres obligacions de les contraparts, la notificació dels contractes a una entitat autoritzada que registra aquestes operacions i l’intercanvi de col·lateral entre elles.