Cerca

Registre Oficial de fons de titulització conformi l'art. 238.o) del text refós de la Llei del Mercat de Valors aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre.

S'inscriuen a aquest registre els fons de titulització constituïts després de l'entrada en vigor de la Llei 5/2015, això és el 29 d'abril de 2015, i tenint en compte el règim transitori previst en la disposició transitòria setena.