Cerca

Els comptes anuals i els informes d'auditoria que les societats emissores de dipositar en els registres oficials de la CNMV, en virtut del que disposa la Llei 5/2015, de 27 d'abril, (Circular 2/2016, de 20 d’abril, de la CNMV) es poden consultar en aquesta pàgina, amb les opcions següents

  1. Consulteu el Registre Oficial dels comptes anuals auditades de les societats emissores de valors.
  2. Consulteu la relació de societats emissores, l’auditoria de les quals presenti excepcions, amb indicació de l'impacte d'aquestes excepcions sobre els seus resultats o patrimoni. Per saber l’opinió literal de l’auditor, seleccioneu l’opció 1.
  3. Consulteu la publicació estadístiques sobre la informació econòmica i financera dels fons de titulització d'actius, per obtenir informació agregada sobre els fons de titulització.