Cerca

Les directives que apareixen marcades en negreta es corresponen amb aquelles que, d'acord amb el procés Lamfalussy, tenen la consideració de Normatives marc o de Nivell 1.

Emissors i cotitzades

 • Reglament (UE) 2018/1595 de la Comissió, de 23 d'octubre de 2018, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la Interpretació 23 del Comitè d'Interpretacions de les Normes Internacionals d'Informació Financera.
 • Reglament (UE) 2018/498 de la Comissió, de 22 de març de 2018, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la Norma Internacional d'Informació Financera 9.

 • Reglament (UE) 2018/400 de la Comissió, de 14 de març de 2018, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la Norma Internacional de Comptabilitat.

 • Reglament (UE) 2018/289 de la Comissió, de 26 de febrer de 2018, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la Norma Internacional d'Informació Financera (NIIF) 2 Pagaments basats en accions.

 • Reglament (UE) 2018/182 de la Comissió, de 7 de febrer de 2018, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la Norma Internacional de Comptabilitat 28 i a les Normes Internacionals d'Informació Financera 1 i 12.

 • Reglament (UE) 2017/2402 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2017, pel qual s'estableix un marc general per a la titulització i es crea un marc específic per a la titulització simple, transparent i normalitzada, i pel qual es modifiquen les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE i 2011/61/UE i els Reglaments (CE) 1060/2009 i (UE) 648/2012.

 • Reglament (UE) 2017/1129 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2017, sobre el fullet que cal publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors en un mercat regulat i pel qual es deroga la Directiva 2003/71/CE.
 • Reglament (UE) 2017/827 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017, pel qual es modifica el Reglament (UE) 258/2014, pel qual s'institueix un programa de la Unió destinat a donar suport a determinades activitats en l'àmbit de la informació financera i l'auditoria durant el període 2014-2020.
 • Reglament (UE) 2016/2067 de la Comissió, de 22 de novembre de 2016, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la Norma Internacional d'Informació Financera 9.

 • Reglament (UE) 634/2014 de la Comissió, de 13 de juny de 2014, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la Interpretació 21 del Comitè d'Interpretacions de les Normes Internacionals d'Informació Financera.

 • Reglament (UE) 596/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre l'abús de mercat (Reglament sobre abús de mercat) i pel qual es deroguen la Directiva 2003/6/CE del Parlament Europeu i del Consell i les Directives 2003/124/CE, 2003/125/CE i 2004/72/CE de la Comissió. (Correcció d'errors. DOCE 21/10/2016).

 • Reglament (UE) 1174/2013 de la Comissió, de 20 de novembre de 2013, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la Norma Internacional d'Informació Financera 10 i 12 i a la Norma Internacional de Comptabilitat 27.
 • Reglament UE 462/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1060/2009 sobre les agències de qualificació creditícia.
  Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. No obstant això:
  1) L'article 1, punt 7, lletra a), punts 9 i 10 i punt 11 en relació amb l'article 8 quinquies del Reglament (CE) 1060/2009 i punts 12 i 27 del present Reglament seran aplicables a partir de l'1 de juny de 2018 a l'efecte de l'avaluació a què es refereixen: a) l'article 4, apartat 3, lletra b), del Reglament (CE) 1060/2009 pel que fa a si els requisits d'un tercer país són com a mínim tan estrictes com els contemplats en aquesta lletra, i b) l'article 5, apartat 6, paràgraf segon, lletra b), del Reglament (CE) 1060/2009 pel que fa a si les agències de qualificació creditícia de tercers països estan subjectes a normes jurídicament vinculants equivalents a les previstes en aquesta lletra.
  2) L'article 1, punt 8 del present Reglament, llegit en relació amb l'article 6 bis, apartat 1, lletra a), del Reglament (CE) 1060/2009, és aplicable a partir del 21 de juny de 2014 en allò referent als accionistes o socis d'una agència de qualificació creditícia que a dia 15 de novembre de 2011 posseeixin un 5% o més del capital de diverses agències de qualificació creditícia.
  3) L'article 1, punt 15 és aplicable a partir del 21 de juny de 2015.

 • Reglament (UE) 301/2013 de la Comissió, de 27 de març de 2013, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a les Millores Anuals de les Normes Internacionals d'Informació Financera, Cicle 2009-2011.
 • Reglament (UE) 1256/2012 de la Comissió, de 13 de desembre de 2012, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la Norma Internacional d'Informació Financera 7 i a la Norma Internacional de Comptabilitat 32.
 • Reglament (UE) 1255/2012 de la Comissió, d'11 de desembre de 2012, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la Norma Internacional de Comptabilitat 12, a les Normes Internacionals d'Informació Financera 1 i 13 i a la Interpretació 20 del Comitè d'Interpretacions de les Normes Internacionals d'Informació Financera.
 • Reglament (UE) 1254/2012 de la Comissió, d'11 de desembre de 2012, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la Norma Internacional d'Informació Financera 10, a la Norma Internacional d'Informació Financera 11, a la Norma Internacional d'Informació Financera 12, a la Norma Internacional de Comptabilitat 27 (2011) i a la Norma Internacional de Comptabilitat 28 (2011).
 • Reglament (UE) 236/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2012, sobre les vendes en curt i determinats aspectes de les permutes de cobertura per impagament.
 • Reglament (UE) 513/2011 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2011, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1060/2009 sobre les agències de qualificació creditícia.
 • Reglament (CE) 1060/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, sobre les agències de qualificació creditícia.
 • Reglament (CE) 1126/2008 de la Comissió, de 3 de novembre de 2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell.
 • Reglament (CE) 297/2008 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2008, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1606/2002, relatiu a l'aplicació de normes internacionals de comptabilitat, en allò referent a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió.
 • Reglament (CE) 211/2007 de la Comissió, de 27 de febrer de 2007, pel qual es modifica el Reglament (CE) 809/2004, relatiu a l'aplicació de la Directiva 2003/71/CE del Parlament Europeu i del Consell, en allò referent a la informació financera que ha de figurar als fullets quan l'emissor posseeix un historial financer complex o ha adquirit un compromís financer important.
 • Reglament (CE) 1787/2006 de la Comissió, de 4 de desembre de 2006, pel qual es modifica el Reglament (CE) 809/2004, relatiu a l'aplicació de la Directiva 2003/71/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a la informació continguda en els fullets, així com al format, la incorporació per referència, la publicació d'aquests fullets i la difusió de publicitat.
 • Reglament (CE) 809/2004 de la Comissió, de 29 d'abril de 2004, relatiu a l'aplicació de la Directiva 2003/71/CE del Parlament i del Consell en allò referent a la informació continguda en els fullets, així com al format, la incorporació per referència, la publicació d'aquests fullets i la difusió de publicitat. Correcció d'errors.
 • Reglament (CE) 2273/2003 de la Comissió, de 22 de desembre de 2003, pel qual s'aplica la Directiva 2003/6/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les exempcions per als programes de recompra i l'estabilització d'instruments financers.
 • Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002, relatiu a l'aplicació de normes internacionals de comptabilitat.
 • Directiva (UE) 2017/828 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017, per la qual es modifica la Directiva 2007/36/CE en allò referent al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes.
 • Directiva (UE) 2016/1065 del Consell, de 27 de juny de 2016, per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE en allò referent al tractament dels bons.
 • Directiva 2013/50/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2013, per la qual es modifiquen la Directiva 2004/109/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre l'harmonització dels requisits de transparència relatius a la informació sobre els emissors els valors dels quals s'admeten a negociació en un mercat regulat, la Directiva 2003/71/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre el fullet que s'ha de publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors, i la Directiva 2007/14/CE de la Comissió per la qual s'estableixen disposicions d'aplicació de determinades prescripcions de la Directiva 2004/109/CE.

 • Directiva 2014/57/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre les sancions penals aplicables a l'abús de mercat (Directiva sobre abús de mercat).

 • Directiva 2014/51/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, per la qual es modifiquen les Directives 2003/71/CE i 2009/138/CE i els Reglaments (CE) 1060/2009, (UE) 1094/2010 i (UE) 1095/2010 en allò referent als poders de l'Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació) i de l'Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea de Valors i Mercats). (Correcció d'errors publicada el 3 de juliol de 2014). (Correcció d'erros de la correcció d'errors de 21 de març de 2015).

 • Directiva 2010/73/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, per la qual es modifica la Directiva 2003/71/CE sobre el fullet que s'ha de publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors i la Directiva 2004/109/CE sobre l'harmonització dels requisits de transparència relatius a la informació sobre els emissors els valors dels quals s'admeten a negociació en un mercat regulat.
 • Directiva 2009/111/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, per la qual es modifiquen les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2007/64/CE en allò referent als bancs afiliats a un organisme central, a determinats elements dels fons propis, als grans riscos, al règim de supervisió i a la gestió de crisis.
 • Directiva 2007/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de juliol de 2007, sobre l'exercici de determinats drets dels accionistes de societats cotitzades.
 • Directiva 2007/14/CE de la Comissió, de 8 de març de 2007, per la qual s'estableixen disposicions d'aplicació de determinades prescripcions de la Directiva 2004/109/CE sobre l'harmonització dels requisits de transparència relatius a la informació sobre els emissors els valors dels quals s'admeten a negociació en un mercat regulat.
 • Directiva 2006/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2006, per la qual es modifiquen les Directives del Consell 78/660/CEE relativa als comptes anuals de determinades formes de societat, 83/349/CEE relativa als comptes consolidats, 86/635/CEE relativa als comptes anuals i als comptes consolidats dels bancs i altres entitats financeres i 91/674/CEE relativa als comptes anuals i als comptes consolidats de les empreses d'assegurances.
 • Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a l'auditoria legal dels comptes anuals i dels comptes consolidats, per la qual es modifiquen les Directives 78/660/CEE i 83/349/CEE del Consell i es deroga la Directiva 84/253/CEE del Consell.
 • Directiva 2004/109/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, sobre l'harmonització dels requisits de transparència relatius a la informació sobre els emissors els valors dels quals s'admeten a negociació en un mercat regulat i per la qual es modifica la Directiva 2001/34/CE.
 • Directiva 2004/72/CE de la Comissió, de 29 d'abril de 2004, a efectes de l'aplicació de la Directiva 2003/6/CE del Parlament Europeu i del Consell en allò relatiu a les pràctiques de mercat acceptades, la definició d'informació privilegiada per als instruments derivats sobre matèries primeres, l'elaboració de llistes de persones amb informació privilegiada, la notificació de les operacions efectuades per directius i la notificació de les operacions sospitoses […].
 • Directiva 2004/25/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, relativa a les ofertes públiques d'adquisició.
 • Directiva 2003/124/CE de la Comissió, de 22 de desembre de 2003, a efectes de l'aplicació de la Directiva 2003/6/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre la definició i revelació pública de la informació privilegiada i la definició de manipulació del mercat.
 • Directiva 2003/71/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de novembre de 2003, sobre el fullet que s'ha de publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors i per la qual es modifica la Directiva 2001/34/CE. (Correcció d'errors publicada el 3 de juliol de 2014.)
 • Directiva 2003/6/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2003, sobre les operacions amb informació privilegiada i la manipulació del mercat (abús de mercat).
 • Directiva 2001/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de setembre de 2001, per la qual es modifiquen les Directives 78/660/CEE, 83/349/CEE i 86/635/CEE en allò referent a les normes de valoració aplicables als comptes anuals i consolidats de determinades formes de societat, així com dels bancs i altres entitats financeres.
 • Decisió (UE) 2020/1689 de L'Autoritat Europea de Valors I Mercats de 16 de setembre de 2020 pel la qual es renova l'exigència a les persones físiques o jurídiques que mantinguin posicions curtes netes de reduir els llindars de notificació de posicions curtes netes en relació amb el capital en accions emès de societats les accions estan admeses a negociació en un mercat regulat per sobre d'un determinat llindar, que notifiquin a les autoritats competents de conformitat amb l'article 28, apartat 1, lletra a), de l'Reglament (UE ) no 236/2012 de el Parlament Europeu i de Consell.
 • Decisió (UE) 2018/1636 de l'Autoritat Europea de Valors i Mercats, de 23 d'octubre de 2018, per la qual es renova i modifica la restricció temporal de la Decisió (UE) 2018/796 sobre la comercialització, distribució o venda de contractes per diferències a clients minoristes.
 • Decisió (UE) 2018/1466 de l'Autoritat Europea de Valors i Mercats, de 21 de setembre de 2018, per la qual es renova i modifica la prohibició temporal de la Decisió (UE) 2018/795 sobre la comercialització, distribució o venda d'opcions binàries a clients minoristes.

 • Decisió d'execució de la Comissió de 5 d'octubre de 2012 relativa al reconeixement del marc jurídic i de supervisió del Canadà com a equivalent a allò establert en el Reglament (CE) 1060/2009 del Parlament Europeu i del Consell sobre les agències de qualificació creditícia.
 • Decisió d'execució de la Comissió de 5 d'octubre de 2012 relativa al reconeixement del marc jurídic i de supervisió d'Austràlia com a equivalent a allò establert en el Reglament (CE) 1060/2012 del Parlament Europeu i del Consell sobre les agències de qualificació creditícia.
 • Decisió d'execució de la Comissió de 5 d'octubre de 2012 relativa al reconeixement del marc jurídic i de supervisió dels Estats Units d'Amèrica com a equivalent a allò establert en el Reglament (CE) 1060/2009 del Parlament Europeu i del Consell sobre les agències de qualificació creditícia.
 • Decisió de la Comissió de 4 de desembre de 2006 sobre l'ús per part dels emissors de valors de tercers països d'informació elaborada conforme a normes comptables internacionalment acceptades.