Cerca

Les directives que apareixen marcades en negreta es corresponen amb aquelles que, d'acord amb el procés Lamfalussy, tenen la consideració de Normatives marc o de Nivell 1.

 • Reglament (UE) 2019/2176 del Parlmanet Europeu i del Consell 18 de desembre de 2019 pel qual es modifica el Reglament (UE) 1092/2010 sobre supervisió macroprudencial del sistema financer a la Unió Europea i pel qual es crea una Junta Europea de risc sistèmic.
 • Reglament (UE) 2019/2175 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2019 pel qual es modifica el Reglament (UE) no 1093/2010 del Reglament (UE) n. 1093/2010 que estableixen una autoritat de control Europea (autoritat bancària Europea); Reglament (UE) n. 1094/2010, que crea una Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació); Reglament (UE) n. 1095/2010, que crea una Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea de Valors i Mercats); Reglament (UE) n 600/2014 en mercats d'instruments financers; Reglament (UE) 2016/1011 sobre els índexs utilitzats com a referència en instruments financers i per a contractes de nul·litat o per mesurar el retorn dels fons d'inversió; i Reglament (UE) 2015/847 sobre la informació que acompanya les transferències de fons.
 • Reglament (UE) 2019/2075 de la Comissió de 29 de novembre de 2019 que modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s’adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò que respecta a les Normes Internacionals de Comptabilitat 1, 8, 34, 37 i 38, les Normes Internacionals d’Informació Financera 2, 3 i 6, les Interpretacions 12, 19, 20 i 22 del Comitè d’Interpretacions de les Normes Internacionals d’Informació Financera i la Interpretació 32 del Comitè d’Interpretacions de Normes.
 • Reglament (UE) 2018/946 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2018, pel qual se substitueixen els annexos A i B del Reglament (UE) 2015/848 sobre procediments d'insolvència.

 • Reglament (UE) 2017/1990 de la Comissió, de 6 de novembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1626/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò relatiu a la Norma Internacional de Comptabilitat 7.

 • Reglament (UE) 2017/1989 de la Comissió, de 6 de novembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò relatiu a la Norma Internacional de Comptabilitat 12.

 • Reglament (UE) 2017/1988 de la Comissió, de 3 de novembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò relatiu a la Norma Internacional d'Informació Financera 4.

 • Reglament (UE) 2017/1987 de la Comissió, de 31 d'octubre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò relatiu a la Norma Internacional d'Informació Financera 15.

 • Reglament (UE) 2017/1986 de la Comissió, de 31 d'octubre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò relatiu a la Norma Internacional d'Informació Financera 16.

 • Reglament (UE) 2017/826 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017, pel qual s'estableix un programa de la Unió per donar suport a activitats específiques de foment de la participació dels consumidors i altres usuaris finals de serveis financers en la formulació de polítiques de la Unió en l'àmbit dels serveis financers durant el període 2017-2020.
 • Reglament (UE) 2017/353 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2017, pel qual se substitueixen els annexos A i B del Reglament (UE) 2015/848 sobre procediments d'insolvència.
 • Reglament (UE) 2016/1905 de la Comissió, de 22 de setembre de 2016, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò relatiu a la Norma Internacional d'Informació Financera 15.
 • Reglament (UE) 2016/1703 de la Comissió, de 22 de novembre de 2016, pel qual es modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, en allò relatiu a les Normes Internacionals d'Informació Financera 10 i 12 i a la Norma Internacional de Comptabilitat 28.
 • Reglament (UE) 2015/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, sobre procediments d'insolvència. Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. Serà aplicable a partir del 26 de juny de 2017, amb excepció de: a) l'article 86, que s'aplicarà a partir del 26 de juny de 2016; b) l'article 24, apartat 1, que s'aplicarà a partir del 26 de juny de 2018, i c) l'article 25, que s'aplicarà a partir del 26 de juny de 2019.

 • Reglament (UE) 1075/2013 del Banc Central Europeu, de 18 d'octubre de 2013, relatiu a les estadístiques sobre actius i passius de les societats instrumentals dedicades a operacions de titulització.

 • Reglament (UE) 1011/2012 del Banc Central Europeu, de 17 d'octubre de 2012, relatiu a les estadístiques sobre carteres de valors.
 • Reglament (UE) 236/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2012, sobre les vendes en curt i determinats aspectes de les permutes de cobertura per impagament.
 • Reglament (UE) 1227/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2011, sobre la integritat i la transparència del mercat majorista de l'energia.
 • Reglament (UE) 1095/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, pel qual es crea una Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea de Valors i Mercats), es modifica la Decisió 716/2009/CE i es deroga la Decisió 2009/77/CE de la Comissió.
 • Reglament (UE) 1092/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, relatiu a la supervisió macroprudencial del sistema financer a la Unió Europea i pel qual es crea una Junta Europea de Risc Sistèmic.
 • Reglament (CE) 2157/2001 del Consell, de 8 d'octubre de 2001, pel qual s'aprova l'Estatut de la Societat Anònima Europea (SE).
 • Reglament (CEE) 2137/85 del Consell, de 25 de juliol de 1985, relatiu a la constitució d'una agrupació europea d'interès econòmic (AEIE).
 • Directiva (UE) 2019/1153 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, per la qual s'estableixen normes destinades a facilitar l'ús d'informació financera i d'un altre tipus per prevenir, detectar, investigar o enjudiciar infraccions penals i per la qual es deroga la Decisió 2000/642/JAI del Consell.
 • Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de l'ús del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifica el Reglament (UE) 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió.

 • Directiva 2014/51/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, per la qual es modifiquen les Directives 2003/71/CE i 2009/138/CE i els Reglaments (CE) 1060/2009, (UE) 1094/2010 i (UE) 1095/2010 en allò referent als poders de l'Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació) i de l'Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea de Valors i Mercats).
 • Directiva 2012/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, encaminada a coordinar, per fer-les equivalents, les garanties exigides en els estats membres a les societats, definides a l'article 54, paràgraf segon, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, a fi de protegir els interessos dels socis i tercers, en allò relatiu a la constitució de la societat anònima, així com al manteniment i les modificacions del seu capital.
 • Directiva 2012/17/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juny de 2012, per la qual es modifiquen les Directives 89/666/CEE, 2005/56/CE i 2009/101/CE, en allò referent a la interconnexió dels riscos centrals mercantils i de societats.
 • Directiva 2011/35/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2011, relativa a les fusions de les societats anònimes.
 • Directiva 2010/78/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, per la qual es modifiquen les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE i 2009/65/CE en relació amb les facultats de l'Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Bancària Europea), l'Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea d'Assegurances i Pensions de Jubilació) i l'Autoritat Europea de Supervisió (Autoritat Europea de Valors i Mercats).
 • Directiva 2009/109/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, per la qual es modifiquen les Directives 77/91/CE, 78/855/CE i 82/891/CE del Consell i la Directiva 2005/56/CE en allò referent a les obligacions d'informació i documentació en el cas de fusions i escissions.
 • Directiva 2009/101/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, encaminada a coordinar, per fer-les equivalents, les garanties exigides en els estats membres a les societats, definides a l'article 48, paràgraf segon, del Tractat, a fi de protegir els interessos dels socis i tercers.
 • Directiva 2007/63/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de novembre de 2007, per la qual es modifiquen les Directives 78/855/CEE i 82/891/CEE del Consell en allò referent al requisit de presentació d'un informe d'un pèrit independent en cas de fusió o escissió de societats anònimes.
 • Directiva 2006/68/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de setembre de 2006, per la qual es modifica la Directiva 77/91/CEE del Consell en allò relatiu a la constitució de la societat anònima, així com al manteniment i modificacions del seu capital.
 • Directiva 2005/56/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2005, relativa a les fusions transfrontereres de les societats de capital.
 • Onzena Directiva 89/666/CEE, de 21 de desembre de 1989, relativa a la publicitat de les sucursals constituïdes en un estat membre per determinades formes de societats sotmeses al dret d'un altre estat.
 • Vuitena Directiva 84/253/CEE del Consell, de 10 d'abril de 1984, basada en la lletra g) de l'apartat 3 de l'article 54 del Tractat CEE, relativa a l'autorització de les persones encarregades del control legal de documents comptables.
 • Sisena Directiva 82/891/CEE del Consell, de 17 de desembre de 1982, basada en la lletra g) de l'apartat 3 de l'article 54 del Tractat i relativa a l'escissió de societats anònimes.
 • Segona Directiva 77/91/UE del Consell, de 13 de desembre de 1976, encaminada a coordinar, per fer-les equivalents, les garanties exigides en els estats membres a les societats, definides al paràgraf segon de l'article 58 del Tractat, a fi de protegir els interessos dels socis i tercers, en allò relatiu a la constitució de la societat anònima, així com al manteniment i modificacions del seu capital.
 • Decisió del Consell Europeu de riscos sist&egravemics de 20 de març de 2020 que modifica la decisió JERS/2011/1  adoptant el Reglament del Consell Europeu de riscos sistèmics (JERS/2020/3).
 • Decisió (UE) 2018/796 de l'Autoritat Europea de Valors i Mercats, de 22 de maig de 2018, de restringir provisionalment els contractes per diferències a la Unió en virtut de l'article 40 del Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Decisió (UE) 2018/795 de l'Autoritat Europea de Valors i Mercats, de 22 de maig de 2018, de prohibir temporalment la comercialització, distribució o venda d'opcions binàries a clients minoristes a la Unió en virtut de l'article 40 del Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell.

 • Decisió (UE) 2016/1021 del Parlament Europeu, de 8 de juny de 2016, sobre la constitució, les competències, la composició numèrica i la durada del mandat de la comissió d'investigació encarregada d'examinar les al·legacions d'infracció i de mala administració en l'aplicació del Dret de la Unió en relació amb el blanqueig de capitals i l'elusió i l'evasió fiscals.
 • Decisió (UE) 2016/821 del Banc Central Europeu, de 26 d'abril de 2016, per la qual es modifica la Decisió BCE/2007/7 relativa a les condicions de TARGET-ECB (BCE/2016/9).