L’article 144 de la Directiva d’adequació de capital (Directiva 2006/48/CE) exigeix que un determinat tipus d’informació sigui publicat per les autoritats competents de la UE de tal manera que permeti la comparabilitat de la informació entre els diferents estats membres. S’exigeix que la informació es difongui utilitzant un format comú, que s’actualitzi regularment i que es faci accessible a través d’un únic lloc electrònic. En aquest context, l’EBA (Autoritat Bancària Europea) ha desenvolupat un marc comú que consistirà en informació centralitzada publicada al lloc web de l’EBA. L’EBA es va establir l’1 de gener de 2011 com a part del Sistema Europeu de Supervisió Financera (ESFS) i va assumir totes les responsabilitats i tasques existents del Comitè Europeu de Supervisors Bancaris (CEBS).

Les informacions més específiques es publicaran als llocs web de les diferents autoritats supervisores:

Autoritat Bancària Europea (EBA)

Transparència Supervisora de la CNMV