D’acord amb el que s’estableix a l’article 313 ter del text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, així com a l’article 94 de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva, la CNMV publica al seu web les mesures acordades i les sancions imposades per infraccions greus i molt greus quan són fermes en via administrativa, amb la possibilitat, si escau, de mantenir l’anonimat del subjecte expedientat.

La informació que s’hi publica inclou també la interposició, si escau, de recursos contenciosos administratius contra la resolució corresponent i la posterior relativa al seu resultat.

La informació es manté al registre durant cinc anys.