El marc normatiu MiFID II i MiFIR reforça la protecció a l'inversor modificant les provisions existents en matèria d'autorització, normes de conducta i requisits organitzatius dels proveïdors de serveis d'inversió i introduint noves obligacions i mesures de supervisió preventiva.

En concret, s'introdueixen nous requisits sobre govern de productes i assessorament independent i s'estenen les normes existents als dipòsits estructurats. A més, es milloren els requisits en diverses àrees, com la responsabilitat dels òrgans d'administració, incentius, informació precontractual i periòdica als clients, vendes creuades, remuneració de personal i millor execució.

Aquestes mesures es complementen amb el Reglament MiFIR, i introdueixen poders d'intervenció específics per a l'ESMA i els supervisors nacionals. Aquests poders permetran prohibir temporalment o restringir la publicitat, distribució o venda d'un instrument financer o un tipus d'activitat financera o pràctica quan es compleixin certes condicions.

Desenvolupament normatiu