Cerca
El mercat primari de valors el constitueixen:
  • les emissions noves de valors de renda fixa o variable,
  • les ofertes públiques de venda de valors ja en circulació,
sempre que, tant les unes com les altres, vagin dirigides a la captació pública de l’estalvi. Per garantir la transparència d’aquest mercat primari, la Comissió està encarregada de posar a disposició del públic la informació necessària i suficient, tant sobre l’emissor dels valors, com sobre el valor que es col·locarà entre els inversors.
Amb aquesta finalitat, la normativa del mercat de valors exigeix el Registre a la Comissió Nacional del Mercat de Valors dels documents següents:
  • Documentació acreditativa dels acords d’emissió o oferta pública de venda
  • Comptes anuals auditats de l’entitat que emet el valor
  • Fullet informatiu, que ha de contenir tota la informació precisa perquè l’inversor pugui fer una avaluació de la situació de l’emissor i dels drets inherents als valors que s’ofereixen o s’admetran a negociació.
Hi ha algunes excepcions a aquests requisits, en funció de la naturalesa de l’emissor o dels valors, de la quantia de l’oferta o de la naturalesa o del nombre dels inversors als quals van destinats.