Cerca

Per efectuar el pagament per via telemàtica, s’han de complir prèviament els requisits que estableix la disposició tercera de l’Ordre HAC/729/2003, del 28 de març, que són, entre d’altres:

  • Tenir un número d’identificació fiscal (NIF).
  • Disposar d’un certificat electrònic reconegut emès de conformitat amb les condicions que estableix la Llei 59/2003, del 19 de desembre, de signatura electrònica, que resulti admissible per l’AEAT d’acord amb la normativa vigent en cada moment.
  • Tenir un compte obert en una entitat col·laboradora en la gestió recaptatòria, que s’hagi adherit al sistema previst en la Resolució del 3 de juny de 2009, de la Direcció General de l’AEAT, sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant les entitats col·laboradores en ocasió de la tramitació de procediments tributaris i, en particular, per pagar deutes pel sistema de càrrec en compte o mitjançant l’ús de targetes de crèdit o dèbit, modificada per la Resolució de l’11 de setembre de 2014, i aparegui en la relació d’entitats que es mostri en l’opció de pagament de la Seu electrònica de l’AEAT.

El pagament telemàtic de les taxes de la CNMV es farà:

  • L’obligat al pagament o subjecte passiu haurà de disposar d’identificació d’usuari i clau d’accés a la Seu electrònica de la CNMV / Registre electrònic sede electrónica , que s’obtindran mitjançant sol·licitud presentada per persona amb poder bastant usant la sol·licitud d’autorització degudament emplenada al número de fax que s’hi indica. Aquest requisit no és exigible en el cas d’autoliquidacions presentades pel propi subjecte passiu.
  • Per a les taxes liquidades per la CNMV, haurà d’entrar al web de la CNMV, a la Seu electrònica de la CNMV / Registre electrònic sede electrónica , introduir la seva identificació d’usuari i clau d’accés, seleccionar del menú l’opció liquidació de taxes i triar la liquidació que vulgui pagar. Omplirà el formulari amb les dades relatives al codi IBAN i farà efectiu el pagament d’acord amb el que estableix la Resolució del 3 de juny de 2009, de la Direcció General de l’AEAT.
  • En el cas que es vulgui pagar l’autoliquidació de la taxa per expedició de certificats, haurà d’entrar al web de la CNMV, a la Seu electrònica de la CNMV / Registre electrònic sede electrónica amb l’usuari AUTOTASA i la clau d’accés 123456, seleccionar en el menú de taxes l’opció de descàrrega del formulari de l’autoliquidació, omplir el formulari amb les dades relatives al propi subjecte passiu, base imposable, data i codi IBAN i realitzarà el pagament d’acord amb el que estableix la Resolució del 3 de juny de 2009, de la Direcció General de l’AEAT.

En ambdós casos, el web de la CNMV connectarà l’interessat amb el web de la Seu Electrònica de l’AEAT, perquè dugui a terme tots els passos necessaris per completar el pagament.

Un cop efectuat el pagament, l’entitat col·laboradora generarà el número de referència completa (NRC) que serà enviat a l’AEAT i que, al seu torn, el transmetrà a la CNMV. Quan la CNMV hagi comprovat que el pagament és correcte, enviarà un missatge a l’interessat de confirmació de la realització de l’ingrés. Aquest missatge de confirmació permetrà la impressió del model de liquidació o autoliquidació al terminal de l’interessat. En el model imprès figurarà l’NRC, que servirà a l’interessat com a justificant de la presentació i del pagament de la taxa.

L’import pagat s’ingressarà a través de comptes restringits oberts a les entitats de dipòsit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptadora que té encomanada l’AEAT en els termes que estableix la disposició sisena de l’Ordre del 4 de juny de 1998.