Cerca

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
29 09/12/1985
Auditoria individual
ExerciciAuditoraDocuments
2020 PricewaterhouseCoopers Auditores S.L
2019 Deloitte S.L
2018 Deloitte S.L
2017 Deloitte S.L
2016 Deloitte S.L
2015 Deloitte S.L
2013 Deloitte S.L
2012 Deloitte S.L
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.