organigrama cnmv

Els directors generals, els directors de departament adscrits al Consell i al president, i el director general adjunt del Servei Jurídic estan subjectes al que estableix la Llei 3/2015, del 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat i el Reial decret 415/2012, del 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats.

Consell de la CNMV

La CNMV està regida per un consell, al qual correspon l’exercici de totes les competències que li assigna la Llei del mercat de valors i les que li atribueixin el Govern o el ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat en el desenvolupament reglamentari.

En el marc de les funcions atribuïdes i per a l’exercici de les seves competències, té les facultats següents:

 • Aprovar circulars.
 • Aprovar el Reglament de règim interior de la CNMV.
 • Aprovar els avantprojectes de pressupostos de la CNMV.
 • Constituir el Comitè Executiu.
 • Nomenar i destituir el personal directiu de la CNMV.
 • Aprovar els informes anuals en els quals reflecteixi la seva actuació i la situació general dels mercats de valors.
 • Aprovar anualment una memòria sobre la funció supervisora de la CNMV.
 • Elevar al Govern els comptes anuals de l’exercici econòmic per a la seva aprovació.
 • Aprovar o proposar tots aquells assumptes que legalment li corresponguin.

Comitè Executiu

 • President: Rodrigo Buenaventura
 • Vicepresidenta: Montserrat Martínez Parera
 • Consellera: María Dolores Beato Blanco
 • Consellera: Helena Viñes
 • Conseller: Mariano Bacigalupo Saggese
 • Secretaria: Patricia Muñoz González-Úbeda

Les atribucions del Comitè Executiu són:

 • Preparar i estudiar els assumptes que s’hagin de sotmetre al Consell de la CNMV.
 • Estudiar, informar i deliberar sobre els assumptes que sotmeti a la seva consideració el president.
 • Coordinar les actuacions dels diversos òrgans directius de la Comissió, sense perjudici de les atribucions que corresponguin al president.
 • Aprovar les adquisicions patrimonials de la Comissió i disposar dels seus béns.
 • Resoldre les autoritzacions administratives que li hagin estat atribuïdes per delegació del Consell, així com exercir aquelles facultats que el Consell li delegui expressament.

Comitè Consultiu

 • Presidenta: Montserrat Martínez Parera
 • Secretaria: Patricia Muñoz González-Úbeda
 • Secretari tècnic: Víctor Rodríguez Quejido
 • Representants de les infraestructures de mercat
  • Titular: Beatriz Alonso-Majagranzas Cenamor
  • Suplent: María Calvo Pérez
  • Titular: Domingo García Coto
  • Suplent: Gonzalo Gómez Retuerto
  • Titular: Ignacio Olivares Blanco
  • Suplent: Aránzazu Ullivarri Royuela
 • Representants dels emissors
  • Titular: Manuel García Cobaleda
  • Suplent: Juan Ignacio Pardo García
  • Titular: Lucas Osorio Iturmendi
  • Suplent: Javier Rodríguez Vega
 • Representants dels inversors
  • Titular: Ángel Martínez-Aldama Hervás
  • Suplent: Virginia Arizmendi Ortega
  • Titular: Elisa Ricón Holgueras
  • Suplent: Carolina Fernández González
  • Titular: Manuel Pardos Vicente
  • Suplent: Karina Fábregas Márquez
  • Titular: Víctor Cremades Erades
  • Suplent: Daniel Herrero Lorente
 • Representants de les entitats de crèdit i entitats asseguradores
  • Titular: Javier Rodríguez Pellitero
  • Suplent: Patricia Rodríguez Fernández de Castro
  • Titular: José María Méndez Álvarez-Cedrón
  • Suplent: Antonio Jesús Romero Mora
  • Titular: Cristina Freijanes Presmanes
  • Suplent: Zorione Arregui Elkorobarrutia
  • Titular: María Aránzazu del Valle Schaan
  • Suplent: Luis Miguel Ávalos Muñoz
 • En representació dels col·lectius professionals
  • Titular: Valentín Pich Rosell
  • Suplent: Ferrán Rodríguez Arias
  • Titular: Alfredo Jiménez Fernández
  • Suplent: Javier Méndez Llera
 • Professionals de prestigi reconegut:
  • Titular: Fernando Vives Ruiz
  • Suplent: Javier García de Enterría y Lorenzo-Velázquez
 • Representants del Fons de Garantia d’Inversions:
  • Titular: Ignacio Santillán Fraile
  • Suplent: José Ignacio García-Junceda Fernández
 • Representants de les comunitats autònomes amb mercat secundari oficial
  • País Basc
   • Titular: Hernando Lacalle Edeso
   • Suplent: Arantza Larrauri Aranguren
  • Catalunya
   • Titular: Josep María Sánchez i Pascual
   • Suplent: Alba Curriá Reynal
  • Comunitat Valenciana
   • Titular: María Dolores Furió Ortega
   • Suplent: Nicolás Jannone Bellot

Direcció General d’Entitats

Departament de Supervisió d’ESI i ECA

 • Director: Juan Alcaide Guindo
 • Funcions: supervisió, inspecció i intervenció de les empreses de serveis d’inversió (ESI) i plataformes de finançament participativa, així com la supervisió del compliment de les normes de conducta del mercat de valors per part de les entitats de crèdit i estalvi (ECA) quan presten serveis d’inversió.

Departament de Supervisió d’IIC i ECR

 • Directora: Teresa González Bedia
 • Funcions: supervisió, inspecció i intervenció de les institucions d’inversió col·lectiva (IIC) i entitats de capital de risc (ECR).

Departament d’Autorització i Registre d’Entitats

 • Director: Luis Martín Hernández
 • Funcions: creació i seguiment institucional d’empreses de serveis d’inversió, institucions d’inversió col·lectiva, entitats de capital de risc i plataformes d’inversió participativa.

Direcció General de Mercats

Departament de Mercats Secundaris

 • Director: Javier Ruiz del Pozo
 • Funcions:
  • Supervisió de l’activitat de les infraestructures de mercats de contractació i postcontractació (compensació i liquidació) i dels seus membres. Supervisió de mercats secundaris, que inclou prevenció i detecció d’abús de mercat. Informació al mercat de fets rellevants
  • Exclusions i suspensions de negociació.
  • Supervisió nacional de l’activitat de les agències de qualificació creditícia.
  • Direcció i coordinació de l’ANCV.

Departament de Mercats Primaris

 • Director: Jorge Pereiro Couceiro
 • Funcions:
  • Emissió de valors, OPV i admissió a negociació.
  • OPA

Departament d’Informes Financers i Corporatius

 • Director: Eduardo Manso Ponte
 • Funcions:
  • Desenvolupar les matèries atribuïdes a la CNMV en matèria d’auditoria de comptes i comptabilitat de societats cotitzades.
  • Supervisió d’informació financera i auditories de societats cotitzades.
  • Participacions significatives i autocartera en societats cotitzades.

Unitat de Vigilància de Mercat

 • Responsable: Carlos Sánchez-Vilar Burdiel
 • Funcions:
  • Supervisió i Investigació en matèria d´abús de mercat

Direcció general del Servei Jurídic

Direcció General adjunta

 • Director General adjunt: José Luis Gómara Hernández
 • Director General adjunt: Juan Rodríguez de la Rúa Puig
 • Funcions:
  • Assessoria jurídica a òrgans rectors i de direcció de la CNMV.
  • Informe jurídic sobre projectes de normativa i sobre els assumptes que s’elevin al Consell o Comitè Executiu de la CNMV.
  • Servei contenciós.
  • Instrucció d’expedients sancionadors i formulació de propostes de resolució.
  • Tramitació de denúncies.

Departament d’Inversors

 • Director: Jesualdo Domínguez-Alcahud Martín-Peña
 • Funciones:
  • Supervisió i inspecció de les entitats que infringeixin la reserva de denominació.
  • Atendre les reclamacions i queixes dels inversors.
  • Atendre les consultes dels inversors.
  • Recepció i impuls de comunicacions sobre presumptes infraccions de les normes de disciplina i ordenació del mercat de valors.
  • Portar el registre d’associacions d’accionistes minoritaris.

Direcció General de Política Estratègica i Afers Internacionals

Departament d’Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles

 • Directora: Raquel García Alcubilla
 • Funcions:
  • Suport als òrgans superiors i directius de la CNMV en les relacions amb altres òrgans i institucions espanyols.
  • Coordinació de l’anàlisi i valoració estratègica dels projectes normatius.
  • Elaboració i seguiment del Pla d’Activitats anual de la institució.
  • Coordinació de les relacions amb els participants en el mercat i secretaria tècnica del Comitè Consultiu.
  • Avaluació de les polítiques i sistemes de gestió de riscos que afectin la CNMV i proposta d´estratègia i plans al respecte, així com la coordinació d´un comitè de riscos
  • Planificar i realitzar activitats de millora de formació financera dels inversors.
  • Supervisar la funció desenvolupada per la Direcció de Comunicació relativa a la gestió, manteniment i actualització del web de la CNMV.
  • Coordinació de l´anàlisi i la valoració estratègica de matèries i projectes relacionats amb fintech i ciberseguretat en l´àmbit dels mercats de valors
  • Coordinació de l´anàlisi i la valoració estratègica de matèries i projectes relacionats amb les finances sostenibles en l´àmbit dels mercats de valors

Departament d’Afers Internacionals

 • Director: Antonio Mas Sirvent
 • Funcions:
  • Suport als òrgans superiors i directius de la CNMV en relacions internacionals.
  • Coordinació de la participació de la CNMV en organismes i programes internacionals.

Departament d’Estudis i Estadístiques

 • Director: Eudald Canadell Casanova
 • Funcions:
  • Estudis i informes sobre els mercats de valors i els seus agents
  • Elaboració i manteniment de la informació estadística de la CNMV.
  • Coordinació i col·laboració amb el Departament d´Estadística del Banc d´Espanya en el compliment de les exigències d´informació estadística del Banc Central Europeu i qualsevol matèria relacionada amb informació estadística.
  • Elaboració de l´Informe anual de la CNMV i dels butlletins i informes periòdics d´estabilitat financera, entre d´altres.
  • Seguiment i elaboració d´estudis i indicadors de l´estabilitat financera i coordinació i representació de la CNMV a nivell internacional en relació amb el risc sistèmic i l´estabilitat financera, concretament a la Junta Europea de Risc Sistèmic (ESRB).
  • Elaboració i coordinació dels treballs de la CNMV al si de l´Autoritat Macroprudencial Comitè d´Estabilitat Financera (AMCESFI).
  • Valoració d´operacions i productes financers complexos
  • Direcció de les publicacions de la CNMV

Unitat de Resolució y tasquesespecifiques d´Estabilitat Financera

 • Responsable: María José Gómez Yubero
 • Funcions:
  • Coordinació interna, anàlisi, informe i proposta en matèria de resolució
  • Coordinació interna, anàlisi, informe i proposta en matèria d´índexs de referència
  • Tasques especifiques relacionades amb l´estabilitat financera

Departament de Control Intern

 • Directora: Margarita García Muñoz
 • Funcions:
  • Auditoria interna de la CNMV, per verificar el manteniment d’un nivell adequat de compliment, eficàcia, eficiència i qualitat en la consecució dels seus objectius.
  • Emissió de l’informe d’auditoria sobre l’activitat supervisora que s’incorpora a l’informe anual sobre els mercats de valors i l’actuació de la CNMV.

Departament de Sistemes d’Informació

 • Director: José Ramón Zuazua Fernández
 • Funcions:
  • Planificar i gestionar els serveis informàtics de la CNMV.
  • Dissenyar programar, implantar i mantenir les aplicacions informàtiques de la CNMV.
  • Dirigir la política de seguretat informàtica de la CNMV i prestar atenció tècnica als serveis de la CNMV.

Secretaria General

 • Director: Natalia Vitores Mingo
 • Funcions:
  • Direcció financera i administrativa.
  • Recursos humans.
  • Registres oficials.

Direcció de Comunicació

 • Director: Alberto Estévez Lucas
 • Funcions:
  • Relacions amb els mitjans de comunicació.
  • Organització d’actes i esdeveniments institucionals.
  • Gestió, manteniment i actualització del web de la CNMV.