GED VI ESPAÑA, FCR

Fondo de Capital-Riesgo
Núm. registre oficialData registre oficialData de l'últim fulletFullet (*)DFI (*)
247 08/03/2019 20/08/2021 Document PDF Document PDF
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del Fullet i les DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no verifica el contingut d'aquests documents.
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2021 ERNST & YOUNG, S.L.
2020 ERNST & YOUNG, S.L.
2019 ERNST & YOUNG, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.