CAIXA CAPITAL RISC, SGEIC, S.A.

Núm. registre oficialData registre oficial
27 22/03/2002
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
2021 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
2020 VIR AUDIT SLP
2019 VIR AUDIT SLP
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.