ELAND PRIVATE EQUITY, SGEIC, SA

Núm. registre oficialData registre oficial
56 28/09/2006
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 PWC
2021 PWC
2020 PWC
2019 PWC
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 58.1.h de la Llei 22/2014), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.