TALEA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.

Sociedades y Agencias de Valores
Nº Registro OficialFecha registro oficial
221 04/12/2006
Inbertsio-zerbitzuak eta -jarduerak
Inbertsio-zerbitzuak eta -jarduerakTresnakBezeroak
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
Recepción y transmisión de órdenes de clientes
BaiBaiBaiBaiBaiBaiBaiBaiBai
Negociación por cuenta propia
BaiBaiBaiBaiBaiBaiBaiBai
Gestión de carteras
BaiBaiBaiBaiBaiBaiBaiBaiBai
Colocación de instrumentos financieros
BaiBaiBaiBaiBaiBaiBaiBai
Asesoramiento en materia de inversión
BaiBaiBaiBaiBaiBaiBaiBaiBai
Zerbitzu osagarriak
Zerbitzu osagarriakTresnakBezeroak
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
Custodia y administración de instrumentos financieros
BaiBaiBaiBai
Asesoramiento a empresas
BaiBaiBai
Servicios de cambios de divisas
BaiBaiBaiBaiBaiBaiBaiBai
Inbertsio-zerbitzuak eta -jarduerak / BMLTB-aren 2. artikuluan (142.2. art.) jaso ez diren tresnei buruzko zerbitzu osagarriak.
Zerbitzuak eta jarduerakTresnakBezeroak
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
Recepción y transmisión de órdenes por cuenta de terceros BaiBaiBai
Asesoramiento sobre inversiones BaiBai
Gestión de patrimonios. BaiBai
ColocaciónAcciones o participaciones de entidades no cotizadas o negociadas en cualesquiera centros de ejecución. BaiBaiBai
Berezitasunak edo mugak
Zerbitzuak eta jarduerakAzalpenak
Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiónLa actividad de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los clientes va referida a la gestión tradicional de carteras, incluyendo la gestión de SICAV tradicionales , a la gestión de instituciones de inversión Colectiva de inversión Libre, a la de institufiones de inversión Colectiva de inversion Libre y la de sociedades de capital riesgo.
Para todos los servicios de Inversión y auxiliares antes detalladosLos servicios de Inversión y auxiliares antes detallados irán destinados, como regla general, a contrapartes elegibles y a clientes profesionales
Otras actividadesLa Sociedad no prestará, en ningún caso, servicios de comercialización sobre fondos de gestión alternativa no armonizados.
Custodia y administración por cuenta de terceros.Se restringe el servicio de custodia a la llevanza, por cuenta de sus clientes, del registro individualizado de titularidades finales de las participaciones en IIC que la entidad comercialice o intermedie y que estén anotadas a su nombre por cuenta de clientes en una cuenta global.
Tresna-kontuak
DeskribapenaBaiEz
Sozietateak funtsak mantendu ditu tresna-kontuetan eta kontu iragankorretan bere bezeroen izeneanSi

FINANTZA-TRESNEN ZERRENDA, 814/2023 ERREGE DEKRETUAREN 3. ARTIKULUAREN ARABERA:

 1. Balore negoziagarriak, halakotzat ulertuta ondare-edukiko edozein eskubide, edozein dela ere haren izendapena, baldin eta bere egituraketa juridiko propioagatik eta eskualdatze-araubideagatik finantza-merkatu batean trafiko orokortua eta inpertsonala izan badezake; barne daude balore negoziagarrien honako kategoria hauek, ordainketa-tresnak izan ezik:

  1. Sozietateen akzioak eta akzioen baliokide diren beste balore negoziagarri batzuk, bai eta balore horien ordezkari diren gordailuzainaren ordainagiriak ere.

  2. Bonuak eta obligazioak edo titulizatutako beste zor mota batzuk, balore horien adierazgarri diren gordailuzainaren ordainagiriak barne.

  3. Balore negoziagarri horiek erosteko edo saltzeko eskubidea ematen duten gainerako balore negoziagarriak, edo balore negoziagarri horiek eskudirutan likidatzea eragiten dutenak, erreferentziatzat hartuta balore negoziagarriak, dibisak, interes-tasa edo errendimenduak, lehengaiak edo bestelako indize edo neurriak.

 2. Diru-merkatuko tresnak, hala ulertuta diru-merkatuan negoziatu ohi diren tresnen kategoriak, hala nola Altxorraren Letrak, eta merkataritzako efektuak, ordainketa-tresnak izan ezik.

 3. Inbertsio kolektiboko instituzioen partaidetza eta akzioak, bai eta arrisku-kapitaleko erakundeenak eta inbertsio kolektiboko izaera itxiko erakundeenak ere, eta arrisku-kapitaleko europar funtsen, gizarte ekintzailetzako europar funtsen eta epe luzerako europar inbertsio-funtsen partaidetzak.

 4. Aukera-kontratuak, gerokoak, trukatzeak (swapak), eperako interes-tasei buruzko akordioak eta finantza-tresna eratorrien bestelako kontratuak, balore negoziagarriekin, dibisekin, interes-tasa nahiz errendimenduekin, jaulkipen-eskubideekin edo bestelako finantza-tresna eratorriekin, finantza-indizeekin edo finantza-neurriekin lotuak, entrega fisiko bidez edo eskudirutan likida daitezkeenak.

 5. Aukera-kontratuak, gerokoak, swap-ak, epekako kontratuak eta lehengaiekin lotutako eratorrietako beste kontratu batzuk –eskudiruz likidatu behar direnak edo, ez-betetzea ez den arrazoi bat edo kontratua hutsaltzea eragiten duten beste gertaera batzuk direla medio, aldeetako batek erabakita eskudiruz likidatu ahal direnak–.

 6. Aukera-kontratuak, gerokoak, trukatzeak (swapak), eperako kontratuak eta lehengaiekin loturiko eratorrien bestelako kontratuak, entrega fisiko bidez likida daitezkeenak, baldin eta merkatu arautu edo negoziazio-sistema aldeaniztun (NSA) batean edo kontratazio-sistema arautu (KSA) batean negoziatzen badira, non eta ez dagozkien KSA batean negoziatzen diren eta entrega fisiko bidez likidatu behar diren handizkako produktu energetikoei, 1227/2011 Erregelamenduaren (EB) 2. artikuluko 4. puntuan ematen den definizioaren arabera.

 7. Aukera-kontratuak, gerokoak, swap-ak eta lehengaiekin lotutako eratorrietako beste kontratu batzuk, entregatze fisikoaren bitartez likidatu ahal direnak eta aurreko atalean aipatu ez eta merkataritza-xedeetarako bideratzen ez direnak, eratorritako beste tresna finantzario batzuen ezaugarriak dituztenak.

 8. Kreditu-arriskuaren transferentziarako tresna eratorriak.

 9. Diferentzien araberako kontratu finantzarioak.

 10. Aukera-kontratuak, gerokoak, trukatzeak (swapak), eperako kontratuak eta aldagai klimatikoekin, garraio-gastuekin nahiz beste inflazio-mota batzuekin edo beste estatistika ekonomiko ofizialekin lotuak, eskudirutan likidatu beharrekoak edo eskudirutan likida daitezkeenak aldeetako batek hala eskatuz gero, kontratua etetea dakarren ez-betetzeaz edo beste gertakari batez bestelako arrazoiren bat dela medio, bai eta artikulu honetan aipatu ez diren aktibo, eskubide, obligazio, indize eta neurriekin loturiko beste edozein kontratu eratorri ere, betiere beste finantza-tresna eratorri batzuen ezaugarriekin bat etorriz gero, kontuan hartuta merkatu arautu, NSA edo KSA batean negoziatzen diren.

 11. Europar Batasunean berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideak salerosteko araubidea ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko urriaren 13ko 2003/87/CE Zuzentarauaren –Kontseiluaren 96/61/CE Zuzentaraua aldatzen du– baldintzekin bat eginez aitortutako unitateetan oinarritutako isurtze-eskubideak.