CM CAPITAL MARKETS BROKERAGE, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

Sociedades y Agencias de Valores
Nº Registro OficialFecha registro oficial
120 23/11/1990
Serveis i activitats d'inversió
Serveis i activitats d'inversióInstrumentsClients
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
DetallistesProfessionalsContraparts elegibles
Recepción y transmisión de órdenes de clientes
SíSíSíSíSíSíSíSíSí
Ejecución de órdenes de clientes
SíSíSíSíSíSíSíSíSí
Negociación por cuenta propia
SíSíSíSí
Asesoramiento en materia de inversión
SíSíSíSíSíSíSíSíSí
Gestión de sistemas organizados de contratación
SíSíSíSíSí
Serveis auxiliars
Serveis auxiliarsInstrumentsClients
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
DetallistesProfessionalsContraparts elegibles
Elaboración de informes de inversiones y análisis financieros
SíSíSíSíSíSíSíSíSí
Serveis i activitats d'inversió / serveis auxiliars sobre instruments no contemplats en l'article 2 del TRLMV (art. 142.2)
Serveis i activitatsInstrumentsClients
DetallistesProfessionalsContraparts elegibles
Recepción y transmisión de órdenes de clientes.Depósito interbancario y divisasSíSí
Ejecución de dichas órdenes por cuenta de clientes.Depósito interbancario y divisasSíSí
Elaboración de informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones sobre instrumentos financieros.Depósito interbancario y divisasSíSí
Asesoramiento en materia de inversión.Depósito interbancario y divisasSíSí
Activitats que suposen la prolongació del negoci (art. 142.2 del TRLV)
ActivitatsDetallClients
DetallistesProfessionalsContraparts elegibles
La sociedad tambien podrá realizar otras actividades que supongan prolongación de su negocio, tales como servicios informaticos, de suministro de precios y otros datos, cuando ello no desvirtúe el objeto social propio de la sociedad. SíSí
Particularitats o limitacions
Serveis i activitatsExplicacions
Recepción y transmisión de ordenesEn la recepción y trasmisión de órdenes de clientes y en la ejecución de dichas órdenes por cuenta de clientes, la actividad de la sociedad consiste en la prestación de los servicios de inversión como bróker del mercado interbancario sin intervención de esta Sociedad en los procesos de compensación y liquidación de las operaciones intermediadas por cuenta de sus clientes. Por consiguiente esta sociedad no mantiene saldos o depósitos de dinero o de instrumentos financieros de clientes.
Ejecución de dichas ordenes por cuenta de clientesEn la recepción y trasmisión de órdenes de clientes y en la ejecución de dichas órdenes por cuenta de clientes, la actividad de la sociedad consiste en la prestación de los servicios de inversión como bróker del mercado interbancario sin intervención de esta Sociedad en los procesos de compensación y liquidación de las operaciones intermediadas por cuenta de sus clientes. Por consiguiente esta sociedad no mantiene saldos o depósitos de dinero o de instrumentos financieros de clientes.
Negociación por cuenta propiaLa negociación por cuenta propia estará limitada a la compraventa de Deuda Publica emitida por estados miembros de la Unión Europea o por países miembros de la OCDE.
Comptes instrumentals
DescripcióNo
La societat manté fons en comptes instrumentals i transitoris a nom dels seus clientsSi

LLISTA D'INSTRUMENTS FINANCERS S/ ARTICLE 3 DE L'RD 814/2023:

 1. Valors negociables, entenent com a tals qualsevol dret de contingut patrimonial, sigui quina sigui la seva denominació, que per la seva configuració jurídica pròpia i el seu règim de transmissió sigui susceptible de tràfic generalitzat i impersonal en un mercat financer, incloses les categories de valors negociables següents, amb excepció dels instruments de pagament:

  1. Accions de societats i altres valors negociables equiparables a les accions de societats, i rebuts de dipositari representatius d'aquests valors.

  2. Bons i obligacions o altres formes de deute titulitzat, inclosos els rebuts de dipositari representatius d'aquests valors.

  3. Els altres valors negociables que donen dret a adquirir o a vendre aquests valors negociables o que donen lloc a una liquidació en efectiu, determinada per referència a valors negociables, divises, tipus d'interès o rendiments, matèries primeres o altres índexs o mesures.

 2. Instruments del mercat monetari, entenent com a tals les categories d'instruments que es negocien habitualment en el mercat monetari, com ara lletres del Tresor, i efectes comercials, exclosos els instruments de pagament.

 3. Participacions i accions en institucions d'inversió col·lectiva, entitats de capital de risc i entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, així com participacions en fons de capital de risc europeus, fons d'emprenedoria social europeus i fons d'inversió a llarg termini europeus.

 4. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d'interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb valors, divises, tipus d'interès o rendiments, drets d'emissió o altres instruments derivats, índexs financers o mesures financeres que es puguin liquidar mitjançant lliurament físic o en efectiu.

 5. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps), contractes a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que s'hagin de liquidar en efectiu o que es puguin liquidar en efectiu a elecció d'una de les parts per motius diferents de l'incompliment o d'un altre succés que dugui a la rescissió del contracte.

 6. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps) i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que es puguin liquidar mitjançant lliurament físic, sempre que es negociïn en un mercat regulat o un sistema multilateral de negociació (SMN) o un sistema organitzat de contractació (SOC), excepte pel que fa als productes energètics a l'engròs, segons la definició de l'article 2, punt 4, del Reglament (UE) 1227/2011, que es negociïn en un SOC i s'hagin de liquidar mitjançant lliurament físic.

 7. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps), acords a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que es puguin liquidar mitjançant lliurament físic no esmentats a l'apartat anterior i no destinats a finalitats comercials, que presentin les característiques d'altres instruments financers derivats.

 8. Instruments derivats per a la transferència del risc de crèdit.

 9. Contractes financers per diferències.

 10. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps), acords a termini i altres contractes de derivats relacionats amb variables climàtiques, despeses de transport o tipus d'inflació o altres estadístiques econòmiques oficials, que s'hagin de liquidar en efectiu o que es puguin liquidar en efectiu a elecció d'una de les parts per motius diferents de l'incompliment o d'un altre succés que dugui a la rescissió del contracte, així com qualsevol altre contracte derivat relacionat amb actius, drets, obligacions, índexs i mesures no esmentats en aquest annex, que presenten les característiques d'altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es negocien en un mercat regulat, SOC o SMN.

 11. Drets d'emissió consistents en unitats reconegudes a l'efecte de la conformitat amb els requisits de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell de 13 d'octubre de 2003 per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a la Comunitat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del Consell.