MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A.

Sociedades y Agencias de Valores
Nº Registro OficialFecha registro oficial
250 29/08/2013
Serveis i activitats d'inversió
Serveis i activitats d'inversióInstrumentsClients
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
DetallistesProfessionalsContraparts elegibles
Recepción y transmisión de órdenes de clientes
SíSíSíSíSíSí
Gestión de carteras
SíSíSíSíSí
Asesoramiento en materia de inversión
SíSíSíSíSí
Serveis auxiliars
Serveis auxiliarsInstrumentsClients
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
DetallistesProfessionalsContraparts elegibles
Custodia y administración de instrumentos financieros
SíSíSíSíSíSí
Serveis i activitats d'inversió / serveis auxiliars sobre instruments no contemplats en l'article 2 del TRLMV (art. 142.2)
Serveis i activitatsInstrumentsClients
DetallistesProfessionalsContraparts elegibles
Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financierosPlanes de pensiones individuales y ofrecer los servicios de financiación de una entidad financiera, pignorando participaciones de instituciones de inversión colectiva.SíSí
Asesoramiento en materia de inversiónPlanes de pensiones individuales e instrumentos de Vida AhorroSíSí
Activitats que suposen la prolongació del negoci (art. 142.2 del TRLV)
ActivitatsDetallClients
DetallistesProfessionalsContraparts elegibles
Mediación en la celebración de contratos de seguros de vida.Mediación en la distribución de seguros de vida-ahorro y vida-riesgo ofrecidos por Mutua Madrileña Automovilista, sociedad de Seguros a Prima FijaSíSí
Mediador de pagos en promocionesCanalizar pagos y cobros a clientes sobre productos (fondos de inversión o planes de pensiones individuales) que esté autorizada a comercializar, en relación con promociones comerciales lanzadas por entidades del grupo para la contratación de sus productos.SíSí
Planificación FinancieraElaborar estudios respecto de la situación financiera del cliente con el objetivo de lograr la consecución de sus objetivos vitales, entre otros, jubilación o retiro profesional.SíSí
Particularitats o limitacions
Serveis i activitatsExplicacions
Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financierosLos servicios indicados se prestan sobre acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, entidades de capital riesgo y planes de pensiones del sistema individual.
Asesoramiento en materia de inversiónLos servicios indicados se prestan sobre acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, entidades de capital riesgo y planes de pensiones del sistema individual y productos de vida ahorro.
Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los clientesLos servicios indicados se prestan sobre acciones y participaciones de instituciones de inversión Colectiva
Custodia y administración por cuenta de clientes de los instrumentos previstos en el artículo 2 del R.D. Legislativo 4/2015La sociedad tiene previsto prestar el servicio auxiliar de custodia y administración de valores a los efectos de la llevanza, por cuenta de sus clientes del registro individualizado de titularidades finales de las participaciones en IIC que comercializa la sociedad y que están anotadas a su nombre por cuenta de clientes en cuenta global. Asimismo, Mutuactivos Inversiones AV tiene previsto prestar los servicios de Custodio de Contingencia a clientes en cumplimiento de lo establecido en los artículos 30 quáter y 42.4 del RD ESls (Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero), como entidad de respaldo
Comptes instrumentals
DescripcióNo
La societat manté fons en comptes instrumentals i transitoris a nom dels seus clientsSi

LLISTA D'INSTRUMENTS FINANCERS S/ ARTICLE 3 DE L'RD 814/2023:

 1. Valors negociables, entenent com a tals qualsevol dret de contingut patrimonial, sigui quina sigui la seva denominació, que per la seva configuració jurídica pròpia i el seu règim de transmissió sigui susceptible de tràfic generalitzat i impersonal en un mercat financer, incloses les categories de valors negociables següents, amb excepció dels instruments de pagament:

  1. Accions de societats i altres valors negociables equiparables a les accions de societats, i rebuts de dipositari representatius d'aquests valors.

  2. Bons i obligacions o altres formes de deute titulitzat, inclosos els rebuts de dipositari representatius d'aquests valors.

  3. Els altres valors negociables que donen dret a adquirir o a vendre aquests valors negociables o que donen lloc a una liquidació en efectiu, determinada per referència a valors negociables, divises, tipus d'interès o rendiments, matèries primeres o altres índexs o mesures.

 2. Instruments del mercat monetari, entenent com a tals les categories d'instruments que es negocien habitualment en el mercat monetari, com ara lletres del Tresor, i efectes comercials, exclosos els instruments de pagament.

 3. Participacions i accions en institucions d'inversió col·lectiva, entitats de capital de risc i entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat, així com participacions en fons de capital de risc europeus, fons d'emprenedoria social europeus i fons d'inversió a llarg termini europeus.

 4. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps), acords de tipus d'interès a termini i altres contractes de derivats relacionats amb valors, divises, tipus d'interès o rendiments, drets d'emissió o altres instruments derivats, índexs financers o mesures financeres que es puguin liquidar mitjançant lliurament físic o en efectiu.

 5. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps), contractes a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que s'hagin de liquidar en efectiu o que es puguin liquidar en efectiu a elecció d'una de les parts per motius diferents de l'incompliment o d'un altre succés que dugui a la rescissió del contracte.

 6. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps) i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que es puguin liquidar mitjançant lliurament físic, sempre que es negociïn en un mercat regulat o un sistema multilateral de negociació (SMN) o un sistema organitzat de contractació (SOC), excepte pel que fa als productes energètics a l'engròs, segons la definició de l'article 2, punt 4, del Reglament (UE) 1227/2011, que es negociïn en un SOC i s'hagin de liquidar mitjançant lliurament físic.

 7. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps), acords a termini i altres contractes de derivats relacionats amb matèries primeres que es puguin liquidar mitjançant lliurament físic no esmentats a l'apartat anterior i no destinats a finalitats comercials, que presentin les característiques d'altres instruments financers derivats.

 8. Instruments derivats per a la transferència del risc de crèdit.

 9. Contractes financers per diferències.

 10. Contractes d'opcions, futurs, permutes (swaps), acords a termini i altres contractes de derivats relacionats amb variables climàtiques, despeses de transport o tipus d'inflació o altres estadístiques econòmiques oficials, que s'hagin de liquidar en efectiu o que es puguin liquidar en efectiu a elecció d'una de les parts per motius diferents de l'incompliment o d'un altre succés que dugui a la rescissió del contracte, així com qualsevol altre contracte derivat relacionat amb actius, drets, obligacions, índexs i mesures no esmentats en aquest annex, que presenten les característiques d'altres instruments financers derivats, tenint en compte, entre altres coses, si es negocien en un mercat regulat, SOC o SMN.

 11. Drets d'emissió consistents en unitats reconegudes a l'efecte de la conformitat amb els requisits de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell de 13 d'octubre de 2003 per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a la Comunitat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del Consell.