MUTUACTIVOS INVERSIONES, AGENCIA DE VALORES, S.A.

Sociedades y Agencias de Valores
Nº Registro OficialFecha registro oficial
250 29/08/2013
Inbertsio-zerbitzuak eta -jarduerak
Inbertsio-zerbitzuak eta -jarduerakTresnakBezeroak
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
Recepción y transmisión de órdenes de clientes
BaiBaiBaiBaiBaiBai
Gestión de carteras
BaiBaiBaiBaiBai
Asesoramiento en materia de inversión
BaiBaiBaiBaiBai
Zerbitzu osagarriak
Zerbitzu osagarriakTresnakBezeroak
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
Custodia y administración de instrumentos financieros
BaiBaiBaiBaiBaiBai
Inbertsio-zerbitzuak eta -jarduerak / BMLTB-aren 2. artikuluan (142.2. art.) jaso ez diren tresnei buruzko zerbitzu osagarriak.
Zerbitzuak eta jarduerakTresnakBezeroak
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financierosPlanes de pensiones individuales y ofrecer los servicios de financiación de una entidad financiera, pignorando participaciones de instituciones de inversión colectiva.BaiBai
Asesoramiento en materia de inversiónPlanes de pensiones individuales e instrumentos de Vida AhorroBaiBai
Negozioa luzatzea eragiten duten jarduerak (BMLTB 142.2. art.)
JarduerakXehetasunaBezeroak
TxikizkariakProfesionalakKontrako alderdi hautagarriak
Mediación en la celebración de contratos de seguros de vida.Mediación en la distribución de seguros de vida-ahorro y vida-riesgo ofrecidos por Mutua Madrileña Automovilista, sociedad de Seguros a Prima FijaBaiBai
Mediador de pagos en promocionesCanalizar pagos y cobros a clientes sobre productos (fondos de inversión o planes de pensiones individuales) que esté autorizada a comercializar, en relación con promociones comerciales lanzadas por entidades del grupo para la contratación de sus productos.BaiBai
Planificación FinancieraElaborar estudios respecto de la situación financiera del cliente con el objetivo de lograr la consecución de sus objetivos vitales, entre otros, jubilación o retiro profesional.BaiBai
Berezitasunak edo mugak
Zerbitzuak eta jarduerakAzalpenak
Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financierosLos servicios indicados se prestan sobre acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, entidades de capital riesgo y planes de pensiones del sistema individual.
Asesoramiento en materia de inversiónLos servicios indicados se prestan sobre acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, entidades de capital riesgo y planes de pensiones del sistema individual y productos de vida ahorro.
Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los clientesLos servicios indicados se prestan sobre acciones y participaciones de instituciones de inversión Colectiva
Custodia y administración por cuenta de clientes de los instrumentos previstos en el artículo 2 del R.D. Legislativo 4/2015La sociedad tiene previsto prestar el servicio auxiliar de custodia y administración de valores a los efectos de la llevanza, por cuenta de sus clientes del registro individualizado de titularidades finales de las participaciones en IIC que comercializa la sociedad y que están anotadas a su nombre por cuenta de clientes en cuenta global. Asimismo, Mutuactivos Inversiones AV tiene previsto prestar los servicios de Custodio de Contingencia a clientes en cumplimiento de lo establecido en los artículos 30 quáter y 42.4 del RD ESls (Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero), como entidad de respaldo
Tresna-kontuak
DeskribapenaBaiEz
Sozietateak funtsak mantendu ditu tresna-kontuetan eta kontu iragankorretan bere bezeroen izeneanSi

FINANTZA-TRESNEN ZERRENDA, 814/2023 ERREGE DEKRETUAREN 3. ARTIKULUAREN ARABERA:

 1. Balore negoziagarriak, halakotzat ulertuta ondare-edukiko edozein eskubide, edozein dela ere haren izendapena, baldin eta bere egituraketa juridiko propioagatik eta eskualdatze-araubideagatik finantza-merkatu batean trafiko orokortua eta inpertsonala izan badezake; barne daude balore negoziagarrien honako kategoria hauek, ordainketa-tresnak izan ezik:

  1. Sozietateen akzioak eta akzioen baliokide diren beste balore negoziagarri batzuk, bai eta balore horien ordezkari diren gordailuzainaren ordainagiriak ere.

  2. Bonuak eta obligazioak edo titulizatutako beste zor mota batzuk, balore horien adierazgarri diren gordailuzainaren ordainagiriak barne.

  3. Balore negoziagarri horiek erosteko edo saltzeko eskubidea ematen duten gainerako balore negoziagarriak, edo balore negoziagarri horiek eskudirutan likidatzea eragiten dutenak, erreferentziatzat hartuta balore negoziagarriak, dibisak, interes-tasa edo errendimenduak, lehengaiak edo bestelako indize edo neurriak.

 2. Diru-merkatuko tresnak, hala ulertuta diru-merkatuan negoziatu ohi diren tresnen kategoriak, hala nola Altxorraren Letrak, eta merkataritzako efektuak, ordainketa-tresnak izan ezik.

 3. Inbertsio kolektiboko instituzioen partaidetza eta akzioak, bai eta arrisku-kapitaleko erakundeenak eta inbertsio kolektiboko izaera itxiko erakundeenak ere, eta arrisku-kapitaleko europar funtsen, gizarte ekintzailetzako europar funtsen eta epe luzerako europar inbertsio-funtsen partaidetzak.

 4. Aukera-kontratuak, gerokoak, trukatzeak (swapak), eperako interes-tasei buruzko akordioak eta finantza-tresna eratorrien bestelako kontratuak, balore negoziagarriekin, dibisekin, interes-tasa nahiz errendimenduekin, jaulkipen-eskubideekin edo bestelako finantza-tresna eratorriekin, finantza-indizeekin edo finantza-neurriekin lotuak, entrega fisiko bidez edo eskudirutan likida daitezkeenak.

 5. Aukera-kontratuak, gerokoak, swap-ak, epekako kontratuak eta lehengaiekin lotutako eratorrietako beste kontratu batzuk –eskudiruz likidatu behar direnak edo, ez-betetzea ez den arrazoi bat edo kontratua hutsaltzea eragiten duten beste gertaera batzuk direla medio, aldeetako batek erabakita eskudiruz likidatu ahal direnak–.

 6. Aukera-kontratuak, gerokoak, trukatzeak (swapak), eperako kontratuak eta lehengaiekin loturiko eratorrien bestelako kontratuak, entrega fisiko bidez likida daitezkeenak, baldin eta merkatu arautu edo negoziazio-sistema aldeaniztun (NSA) batean edo kontratazio-sistema arautu (KSA) batean negoziatzen badira, non eta ez dagozkien KSA batean negoziatzen diren eta entrega fisiko bidez likidatu behar diren handizkako produktu energetikoei, 1227/2011 Erregelamenduaren (EB) 2. artikuluko 4. puntuan ematen den definizioaren arabera.

 7. Aukera-kontratuak, gerokoak, swap-ak eta lehengaiekin lotutako eratorrietako beste kontratu batzuk, entregatze fisikoaren bitartez likidatu ahal direnak eta aurreko atalean aipatu ez eta merkataritza-xedeetarako bideratzen ez direnak, eratorritako beste tresna finantzario batzuen ezaugarriak dituztenak.

 8. Kreditu-arriskuaren transferentziarako tresna eratorriak.

 9. Diferentzien araberako kontratu finantzarioak.

 10. Aukera-kontratuak, gerokoak, trukatzeak (swapak), eperako kontratuak eta aldagai klimatikoekin, garraio-gastuekin nahiz beste inflazio-mota batzuekin edo beste estatistika ekonomiko ofizialekin lotuak, eskudirutan likidatu beharrekoak edo eskudirutan likida daitezkeenak aldeetako batek hala eskatuz gero, kontratua etetea dakarren ez-betetzeaz edo beste gertakari batez bestelako arrazoiren bat dela medio, bai eta artikulu honetan aipatu ez diren aktibo, eskubide, obligazio, indize eta neurriekin loturiko beste edozein kontratu eratorri ere, betiere beste finantza-tresna eratorri batzuen ezaugarriekin bat etorriz gero, kontuan hartuta merkatu arautu, NSA edo KSA batean negoziatzen diren.

 11. Europar Batasunean berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideak salerosteko araubidea ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2002ko urriaren 13ko 2003/87/CE Zuzentarauaren –Kontseiluaren 96/61/CE Zuzentaraua aldatzen du– baldintzekin bat eginez aitortutako unitateetan oinarritutako isurtze-eskubideak.