Registre oficial de fons de titulització d´acord amb l´art. 238.o) del text refós de la Llei del mercat de valors aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d´octubre.

S´inscriuen en aquest registre els fons de titulització constituïts després de l´entrada en vigor de la Llei 5/2015, és a dir, el 29 d´abril de 2015, i tenint en compte el règim transitori previst en la Disposició transitòria setena.