ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
237 17/05/2013
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 Deloitte S.L.
2021 Deloitte S.L.
2020 Deloitte S.L.
2019 2019
2018 KPMG Auditores
2017 KPMG Auditores
2016 KPMG Auditores S.L.
2015 KPMG Auditores S.L
2014 KPMG Auditores S.L
2013 KPMG Auditores S.L
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.