INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
105 26/01/1989
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 KPMG Auditores, S.L.
2021 KPMG Auditores, S.L.
2020 KPMG Auditores SL
2019 KPMG Auditores, S.L.
2018 KPMG Auditores SL
2017 KPMG Auditores SL
2016 DELOITTE S.L.
2015 DELOITTE S.L.
2014 DELOITTE S.L.
2013 DELOITTE S.L.
2012 DELOITTE S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.