ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
240 06/03/2015
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 Deloitte S.L.
2021 Deloitte S.L.
2020 Deloitte S.L.
2019 Deloitte S.L.
2018 Deloitte S.L.
2017 Deloitte S.L.
2016 PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
2015 PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.