JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
229 05/03/2010
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 KPMG Auditores SL
2021 KPMG Auditores SL
2020 KPMG Auditores SL
2019 KPMG Auditores SL
2018 KPMG Auditores SL
2017 KPMG
2016 KPMG
2015 KPMG
2014 KPMG
2013 KPMG
2012 Pricewaterhouse Coopers Auditores, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.