ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.

Sociedad gestora
Nº Registro oficialFecha registro oficial
258 06/10/2017
Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
2021 CHARMAN AUDITORES SA
2020 CHARMAN AUDITORES, SA
2019 CHARMAN AUDITORES, SA
2018 AUREN AUDITORES SP, SLP
2017 AUREN AUDITORES SP, SLP
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.