BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

Societat d'inversió de capital variable no armonizada
Nº Registro oficialFecha registro oficialDomicilioCapital social inicialCapital máximo estatutarioISINFecha último folletoFolletoDFI (*)
351925/04/2008ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID (MADRID)2.400.000,0024.000.000,00 ES0110223031 30/01/2024 Abrirá un pdf en una nueva ventana Abrirá un pdf en una nueva ventana
(*) La responsabilitat sobre el contingut i la veracitat del DFI correspon exclusivament a la societat gestora, o al vehicle autogestionat si escau. La CNMV no en verifica el contingut.

A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.

Auditoria individual
ExerciciAuditoraComptes anuals
2022 LASEMER AUDITORES, S.L.
2021 LASEMER AUDITORES, S.L.
2020 LASEMER AUDITORES, S.L.
2019 LASEMER AUDITORES, S.L.
2018 LASEMER AUDITORES, S.L.
2017 LASEMER AUDITORES, S.L.
2016 LASEMER AUDITORES, S.L.
2015 LASEMER AUDITORES, S.L.
2014 LASEMER AUDITORES, S.L.
2013 LASEMER AUDITORES, S.L.
2012 LASEMER AUDITORES, S.L.
Al Registre d'auditories de la CNMV (article 13.n del Reglament d'IIC), en determinats casos, el document no es posa a disposició del públic, en compliment de la normativa de protecció de dades. Això no obstant, qualsevol interessat podrà sol·licitar a la CNMV de manera expressa l'accés a aquesta documentació mitjançant les vies habilitades.