organigrama cnmv

Els directors generals, els directors de departament adscrits al Consell i al president, i el director general adjunt del Servei Jurídic estan subjectes al que estableix la Llei 3/2015, del 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat i el Reial decret 415/2012, del 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats.

Consell de la CNMV

La CNMV està regida per un consell, al qual correspon l’exercici de totes les competències que li assigna la Llei del mercat de valors i les que li atribueixin el Govern o el ministre d’Economia, Indústria i Competitivitat en el desenvolupament reglamentari.

En el marc de les funcions atribuïdes i per a l’exercici de les seves competències, té les facultats següents:

 • Aprovar circulars.
 • Aprovar el Reglament de règim interior de la CNMV.
 • Aprovar els avantprojectes de pressupostos de la CNMV.
 • Constituir el Comitè Executiu.
 • Nomenar i destituir el personal directiu de la CNMV.
 • Aprovar els informes anuals en els quals reflecteixi la seva actuació i la situació general dels mercats de valors.
 • Aprovar anualment una memòria sobre la funció supervisora de la CNMV.
 • Elevar al Govern els comptes anuals de l’exercici econòmic per a la seva aprovació.
 • Aprovar o proposar tots aquells assumptes que legalment li corresponguin.

Comitè Executiu

 • President: Rodrigo Buenaventura
 • Vicepresidenta: Montserrat Martínez Parera
 • Consellera: María Dolores Beato Blanco
 • Consellera: Helena Viñes
 • Conseller: Mariano Bacigalupo Saggese
 • Secretaria: Patricia Muñoz González-Úbeda

Les atribucions del Comitè Executiu són:

 • Preparar i estudiar els assumptes que s’hagin de sotmetre al Consell de la CNMV.
 • Estudiar, informar i deliberar sobre els assumptes que sotmeti a la seva consideració el president.
 • Coordinar les actuacions dels diversos òrgans directius de la Comissió, sense perjudici de les atribucions que corresponguin al president.
 • Aprovar les adquisicions patrimonials de la Comissió i disposar dels seus béns.
 • Resoldre les autoritzacions administratives que li hagin estat atribuïdes per delegació del Consell, així com exercir aquelles facultats que el Consell li delegui expressament.

Comitè Consultiu

Direcció General d’Entitats

Departament de Supervisió d’ESI i ECA

 • Director: Juan Alcaide Guindo
 • Funcions: supervisió, inspecció i intervenció de les empreses de serveis d’inversió (ESI) i plataformes de finançament participativa, així com la supervisió del compliment de les normes de conducta del mercat de valors per part de les entitats de crèdit i estalvi (ECA) quan presten serveis d’inversió.

Departament de Supervisió d’IIC i ECR

 • Directora: Teresa González Bedia
 • Funcions: supervisió, inspecció i intervenció de les institucions d’inversió col·lectiva (IIC) i entitats de capital de risc (ECR).

Departament d’Autorització i Registre d’Entitats

 • Director: Luis Martín Hernández
 • Funcions: creació i seguiment institucional d’empreses de serveis d’inversió, institucions d’inversió col·lectiva, entitats de capital de risc i plataformes d’inversió participativa.

Unitat de Prevenció de Blanqueig de Capitals

 • Responsable: José María Díaz Taboada
 • Funcions: Supervisió del compliment de les obligacions de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme pels subjectes obligats la supervisió prudencial dels quals recau en la CNMV.

Direcció General de Mercats

Departament de Mercats Secundaris

 • Director: Javier Ruiz del Pozo
 • Funcions:
  • Supervisió de l’activitat de les infraestructures de mercats de contractació i postcontractació (compensació i liquidació) i dels seus membres. Supervisió de mercats secundaris, que inclou prevenció i detecció d’abús de mercat. Informació al mercat de fets rellevants
  • Exclusions i suspensions de negociació.
  • Supervisió nacional de l’activitat de les agències de qualificació creditícia.
  • Direcció i coordinació de l’ANCV.

Departament de Mercats Primaris

 • Director: Jorge Pereiro Couceiro
 • Funcions:
  • Emissió de valors, OPV i admissió a negociació.
  • OPA

Departament d’Informes Financers i Corporatius

 • Director: Eduardo Manso Ponte
 • Funcions:
  • Desenvolupar les matèries atribuïdes a la CNMV en matèria d’auditoria de comptes i comptabilitat de societats cotitzades.
  • Supervisió d’informació financera i auditories de societats cotitzades.
  • Participacions significatives i autocartera en societats cotitzades.

Unitat de Vigilància de Mercat

 • Responsable: Carlos Sánchez-Vilar Burdiel
 • Funcions:
  • Supervisió i Investigació en matèria d´abús de mercat

Direcció general del Servei Jurídic

Direcció General adjunta

 • Director General adjunt: José Luis Gómara Hernández
 • Director General adjunt: Juan Rodríguez de la Rúa Puig
 • Funcions:
  • Assessoria jurídica a òrgans rectors i de direcció de la CNMV.
  • Informe jurídic sobre projectes de normativa i sobre els assumptes que s’elevin al Consell o Comitè Executiu de la CNMV.
  • Servei contenciós.
  • Instrucció d’expedients sancionadors i formulació de propostes de resolució.
  • Tramitació de denúncies.

Departament d’Inversors

 • Director: Jesualdo Domínguez-Alcahud Martín-Peña
 • Funciones:
  • Supervisió i inspecció de les entitats que infringeixin la reserva de denominació.
  • Atendre les reclamacions i queixes dels inversors.
  • Atendre les consultes dels inversors.
  • Recepció i impuls de comunicacions sobre presumptes infraccions de les normes de disciplina i ordenació del mercat de valors.
  • Portar el registre d’associacions d’accionistes minoritaris.

Direcció General de Política Estratègica i Afers Internacionals

Departament d’Estratègia, Innovació i Finances Sostenibles

 • Directora: Raquel García Alcubilla
 • Funcions:
  • Suport als òrgans superiors i directius de la CNMV en les relacions amb altres òrgans i institucions espanyols.
  • Coordinació de l’anàlisi i valoració estratègica dels projectes normatius.
  • Elaboració i seguiment del Pla d’Activitats anual de la institució.
  • Coordinació de les relacions amb els participants en el mercat i secretaria tècnica del Comitè Consultiu.
  • Avaluació de les polítiques i sistemes de gestió de riscos que afectin la CNMV i proposta d´estratègia i plans al respecte, així com la coordinació d´un comitè de riscos
  • Planificar i realitzar activitats de millora de formació financera dels inversors.
  • Supervisar la funció desenvolupada per la Direcció de Comunicació relativa a la gestió, manteniment i actualització del web de la CNMV.
  • Coordinació de l´anàlisi i la valoració estratègica de matèries i projectes relacionats amb fintech i ciberseguretat en l´àmbit dels mercats de valors
  • Coordinació de l´anàlisi i la valoració estratègica de matèries i projectes relacionats amb les finances sostenibles en l´àmbit dels mercats de valors

Departament d’Afers Internacionals

 • Director: Antonio Mas Sirvent
 • Funcions:
  • Suport als òrgans superiors i directius de la CNMV en relacions internacionals.
  • Coordinació de la participació de la CNMV en organismes i programes internacionals.

Departament d’Estudis i Estadístiques

 • Director: Eudald Canadell Casanova
 • Funcions:
  • Estudis i informes sobre els mercats de valors i els seus agents
  • Elaboració i manteniment de la informació estadística de la CNMV.
  • Coordinació i col·laboració amb el Departament d´Estadística del Banc d´Espanya en el compliment de les exigències d´informació estadística del Banc Central Europeu i qualsevol matèria relacionada amb informació estadística.
  • Elaboració de l´Informe anual de la CNMV i dels butlletins i informes periòdics d´estabilitat financera, entre d´altres.
  • Seguiment i elaboració d´estudis i indicadors de l´estabilitat financera i coordinació i representació de la CNMV a nivell internacional en relació amb el risc sistèmic i l´estabilitat financera, concretament a la Junta Europea de Risc Sistèmic (ESRB).
  • Elaboració i coordinació dels treballs de la CNMV al si de l´Autoritat Macroprudencial Comitè d´Estabilitat Financera (AMCESFI).
  • Valoració d´operacions i productes financers complexos
  • Direcció de les publicacions de la CNMV

Unitat de Resolució y tasquesespecifiques d´Estabilitat Financera

 • Responsable: María José Gómez Yubero
 • Funcions:
  • Coordinació interna, anàlisi, informe i proposta en matèria de resolució
  • Coordinació interna, anàlisi, informe i proposta en matèria d´índexs de referència
  • Tasques especifiques relacionades amb l´estabilitat financera

Departament de Control Intern

 • Directora: María del Carmen García Franquelo
 • Funcions:
  • Auditoria interna de la CNMV, per verificar el manteniment d’un nivell adequat de compliment, eficàcia, eficiència i qualitat en la consecució dels seus objectius.
  • Emissió de l’informe d’auditoria sobre l’activitat supervisora que s’incorpora a l’informe anual sobre els mercats de valors i l’actuació de la CNMV.

Departament de Sistemes d’Informació

 • Director: José Ramón Zuazua Fernández
 • Funcions:
  • Planificar i gestionar els serveis informàtics de la CNMV.
  • Dissenyar programar, implantar i mantenir les aplicacions informàtiques de la CNMV.
  • Dirigir la política de seguretat informàtica de la CNMV i prestar atenció tècnica als serveis de la CNMV.

Secretaria General

Vicesecretaria General

 • Vicesecretari General: Sergio García Domínguez
 • Funcions:
  • Administració de personal
  • Selecció i talent
  • Registres oficials

Direcció de Comunicació

 • Director: Alberto Estévez Lucas
 • Funcions:
  • Relacions amb els mitjans de comunicació.
  • Organització d’actes i esdeveniments institucionals.
  • Gestió, manteniment i actualització del web de la CNMV.