• Reglament Delegat (UE) 2022/930 de la Comissió de 10 de març de 2022 pel qual es completa el Reglament (UE) n.o 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant l´especificació de les taxes relatives a la supervisió per part de l´Autoritat Europea de Valors i Mercats dels proveïdors de serveis de subministrament de dades.
  • Reglament Delegat (UE) 2022/803 de la Comissió de 16 de febrer de 2022 pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell mitjançant l´especificació de les normes de procediment aplicables a l´exercici de la facultat d´imposar multes o multes coercitives per part de l´Autoritat Europea de Valors i Mercats en relació amb els proveïdors de serveis de subministrament de dades.
  • Reglament Delegat (UE) 2018/63 de la Comissió, de 26 de setembre de 2017, que modifica el Reglament Delegat (UE) 2017/571 de la Comissió, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a l´autorització, els requisits d´organització i la publicació d´operacions aplicables als proveïdors de serveis de subministrament de dades.
  • Reglament d´Execució (UE) 2017/1110 de la Comissió, de 22 de juny de 2017, pel qual s´estableixen normes tècniques d´execució respecte als models de formularis, plantilles i procediments per a l´autorització dels proveïdors de serveis de subministrament de dades i les notificacions connexes, de conformitat amb la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als mercats d´instruments financers.
  • Reglament Delegat (UE) 2017/577 de la Comissió, de 13 de juny de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als mercats d´instruments financers, en allò referent a les normes tècniques de regulació aplicables al mecanisme de limitació de volum i la informació a efectes de transparència i altres càlculs.
  • Reglament Delegat (UE) 2017/571 de la Comissió, de 2 de juny de 2016, pel qual es completa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell en allò referent a les normes tècniques de regulació relatives a l´autorització, els requisits d´organització i la publicació d´operacions aplicables als proveïdors de serveis de subministrament de dades.