Cerca

Consisteixen en la unió de dos o més productes financers en una sola estructura. Normalment, el més comú sol ser un producte de renda fixa més un o més derivats.Aquests productes són de caràcter complex i compten amb un risc elevat.

EXEMPLE:

Bo estructurat Repsol-Telefónica a 4 anys (en aquest cas, el producte està referenciat a l'evolució de les accions Telefónica i Repsol).

Rendibilitat: en cada data d'observació anual (cada 22 d'octubre), el producte ofereix la possibilitat d'obtenir un pagament en funció del supòsit que tingui lloc cada any:

  • Any 1. Si el pitjor dels dos valors està per sobre del 60 % del seu valor inicial, el producte paga un cupó del 10 % i continua un any més. 
  • Any 2. Si el pitjor dels dos valors està per sobre del 100 % del seu valor inicial, el producte paga un cupó del 10 % i es cancel·la i es retorna el capital invertit.
  • Any 3. Si el pitjor dels dos valors està per sota del 60 % del seu valor inicial, el producte no paga cap cupó i continua un any més.
  • Al venciment, si el pitjor dels dos valors està per sobre del 60 % del seu valor inicial, el producte paga un cupó del 10 % i retorna el capital invertit. En cas que el pitjor dels dos valors acabi per sota del 60 % del seu valor inicial, hi haurà una pèrdua equivalent a la caiguda de l'acció en qüestió.