Els inversors poden contractar la gestió de la seva cartera de valors amb una entitat autoritzada prestadora de serveis d'inversió.

A través del servei de gestió de carteres, l'entitat financera pot adoptar les decisions d'inversió que consideri més convenients. Per això, en subscriure un contracte de gestió de carteres, l'inversor ha de tenir clar que delega la presa de decisions d'inversió. Confia a l'entitat la selecció de productes, la presa de decisions d'inversió i l'execució d'operacions pel seu compte. Per tant, diposita un grau de confiança més gran que el que caracteritza les transaccions restants. Per aquest motiu, cal que l'inversor se senti segur que l'empresa comprèn les seves necessitats i circumstàncies concretes per poder comprar o vendre el producte o productes que li són adequats.

En aquest cas, igual que en l'assessorament, l'entitat s'ha d'assegurar que el servei d'inversió que li prestarà és adequat als coneixements, l'experiència, els objectius i la situació financera de l'inversor. Haurà de fer el test d'idoneïtat. Si l'entitat no disposa de les dades necessàries per completar aquest test, no podrà prestar el servei encara que el client ho sol·liciti. Per obtenir més informació sobre el test d'idoneïtat, consulteu la secció Decisions d'inversió.

L'entitat que té subscrit el contracte de gestió de carteres ha de remetre al client informació periòdica sobre la composició i valoració de les seves inversions, els rendiments i la seva comparació amb l'indicador de referència. En tot cas, l'ha d'informar mensualment quan la cartera gestionada presenti pèrdues a final de mes respecte al final del mes anterior i quan la naturalesa de les operacions o el risc inherent a aquestes exigeixin, per raons de prudència, proporcionar-li més informació.

El servei d'inversió de gestió de carteres comporta una comissió pròpia. És aconsellable que l'inversor se n'informi abans de contractar aquest servei.

A més, l'entitat financera li repercutirà altres comissions i despeses associades amb les operacions que hagi fet a la seva cartera. Haurà d'informar-ne de manera periòdica l'inversor, que podrà demanar-ne el detall.